meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Ogród

 (269)

wspólna polityka rolna wykorzystanie środków pomocowych unii europejskiej


Zapoznaje z metodami rozpoznawania rynku i określania jego kondycji
Dostępność: na magazynie
(aktualizacja: 22-11-2017 08:06:59)
Wyprzedaż
20.79 PLN
29.40 PLN
Autor: Małgorzata Pawlonka, Magdalena Trojanowska
Tytuł: WSPÓLNA POLITYKA ROLNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 336
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-7141-787-X
Wydawnictwo: REA (39)

Opis
Spis treści

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Podręcznik dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych sektora rolno-spożywczego

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wywołało wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu sektorów polskiej gospodarki. Rolnictwo należy do tych sektorów, w których zmiany były największe. Niniejszy podręcznik zapoznaje czytelnika z metodami rozpoznawania rynku i określania jego kondycji. Przygotowuje przyszłego producenta i agrobiznesmena do korzystania z różnych sposobów finansowania rolnictwa, w tym do korzystania z Systemu Informacji Rolniczej (SIR).

Książka stanowi materiał informacyjno - dydaktyczny z zakresu przedmiotu Wspólna Polityka Rolna i powinien być wprowadzony w następujących zawodach sektora rolno – spożywczego:
technik inżynierii środowiska i melioracji,
technik mechanizacji rolnictwa,
technik technologii żywności,
technik ogrodnik,
technik rolnik,
technik agrobiznesu,
technik żywienia i gospodarstwa domowego,
ogrodnik,
rolnik,
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

 

Książka jest pomyślana jako podręcznik do nauczania przedmiotu specjalizacyjnego pt. „Wspólna Polityka Rolna" w następujących zawodach sektora rolno-spożywczego:
Technik inżynierii środowiska i melioracji 311 [19]
Technik mechanizacji rolnictwa 311 [22]
Technik technologii żywności 321 [09]
Technik ogrodnik 321 [03]
Technik rolnik 321 [05]
Technik agrobiznesu 341 [01 ]
Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321 [10]
Ogrodnik 621 [01]
Rolnik 613[01]
Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03]
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[01]

Jednym z celów wprowadzenia do szkół przedmiotów specjalizujących było wykształcenie absolwenta przygotowanego do działania w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Przedmiot specjalizacyjny powinien nadążać za zmianami społeczno-gospodarczymi w kraju. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą zmiany ustaw, wymagań i norm jakościowych, zmiany w sferze ochrony środowiska na obszarach wiejskich itp. Dobra znajomość rozwiązań prawnych Wspólnej Polityki Rolnej zapewni polskiemu rolnikowi takie same warunki działania oraz rzetelną i uczciwą konkurencję.

Taki cel przyświecał autorkom. Podręcznik ma na celu również przy- gotowanie przyszłego producenta i agrobiznesmena do wykorzystania różnych sposobów wsparcia w rolnictwie (w tym funduszy pomocowych Unii Europejskiej), do korzystania z Systemu Informacji Rolniczej (SIR) i samodzielnej jej interpretacji. Niezbędną pomocą przy korzystaniu z niniejszego podręcznika jest rocznik statystyczny.

Podręcznik składa się z dwóch części :
Część I zawiera:

• wiadomości ogólne z zakresu mechanizmów funkcjonowania Wspólnego Rynku i Polityki Rolnej;
• zadania i funkcje Systemu Informacji Rolniczej (SIR);
• funkcjonowanie najważniejszych rynków rolnych (rynek zbóż, wieprzowiny, baraniny, wołowiny, drobiu i jaj, mleka i produktów mleczarskich, cukru, roślin oleistych, skrobi ziemniaczanej);
• mechanizmy interwencyjne na poszczególnych rynkach rolnych;
• warunki uzyskania wsparcia z:
- Sektorowego Programu Operacyjnego;
- Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- Instrumentów Pomocy Krajowej;

Na końcu każdego działu zostały zamieszczone wymagania edukacyjne. Korzystanie z podręcznika ułatwia słownik pojęć dotyczący Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i kredytowania rynków rolnych oraz wykaz skrótów.

Część II stanowi rodzaj zeszytu ćwiczeń. Znajdują się w nim wnioski o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełnienia. Nabycie umiejętności wypełniania wniosków jest niezmiernie istotne. Pomimo, że wnioski bardzo często się zmieniają to istota zawsze jest taka sama i takie same są zasady wypełniania. Ta część będzie aktualizowana w miarę pojawiania się nowych instrumentów wsparcia polskiego rolnictwa.

Życzymy miłej lektury i sukcesów w nauce.

Wielu badaczy zastanawiało się nad trudnościami i faktycznymi problemami polskiego rolnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Proces dostosowujący polskie rolnictwo do wymogów Unii Europejskiej przebiegał szybko i sprawnie. Nastąpiły zmiany ustaw, tworzono nowoczesne systemy kontroli, upowszechniano wśród producentów informacje o wymaganiach jakościowych. Dążenie do objęcia, od samego początku, polskich rolników regulacjami Wspólnej Polityki Rolnej miało na celu zapewnienie rzetelnej, uczciwej konkurencji, stworzenie wszystkim uczestnikom wspólnego rynku takich samych warunków działania. Zakres i harmonogram prac dostosowujących polską gospodarkę do integracji z UE realizowany był zgodnie z przyjętym przez nasz rząd Narodowym Programem Przygotowań do Członkostwa (NPPC). Procesy dostosowawcze do integracji z UE miały miejsce na wszystkich poziomach gospodarki. Administracja centralna była odpowiedzialna za wdrożenia regulacji prawnych dotyczących wspólnej organizacji rynków, kontroli jakości oraz systemu handlowego, a także za przygotowanie instytucji i budowę struktur niezbędnych do wprowadzenia mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez różnego typu departamenty branżowe w ramach przygotowywania do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i przystosowania instytucji do wszystkich wymogów Unii jest odpowiedzialne m.in. za:
• budowę systemu (FADN), który zajmuje się danymi rachunkowymi z gospodarstw rolnych;
• wdrażanie programu przedakcesyjnego SAPARD;
• nadzorowanie przygotowań do wdrażania Funduszy Strukturalnych;
• program dostosowań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a także weterynarii, rynków rolnych, rolnictwa ekologicznego, nasiennictwa oraz hodowli i ochrony roślin;
• tworzenie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRR) oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS).

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło także zmiany w sferze ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu na obszarach wiejskich. Zmienił się zakres korzystania przez rolników z zasobów naturalnych, a także dopuszczalnych norm zanieczyszczenia, sposobów zagospodarowania odpadów itp. Rolnicy, w trosce o środowisko naturalne, mają obowiązek właściwego gospodarowania ściekami bytowymi w gospodarstwach oraz odpowiednie magazynowanie nawozów organicznych i kiszonek (budowanie płyt na obornik, zbiorników na gnojówkę, gnojowicę, podłączenia budynków gospodarskich do instalacji kanalizacyjnych o ile jest to możliwe).

W ramach programów PHARE Polska korzystała ze wsparcia finansowego oraz z pomocy unijnych ekspertów. W negocjacjach z UE, dla Polski jednym z priorytetów było utrzymanie jak najwyższego poziomu produkcji rolnej. Jest to możliwe dzięki zachowaniu prawie naturalnej produkcji na terenie objętym produkcją rolniczą. Polska żywność produkowana jest metodami zbliżonymi do naturalnych. Świadczą o tym nieskażone gleby, małe zużycie nawozów mineralnych i jeszcze mniejsze środków ochrony roślin. Ochrona roślin oraz nawożenie mineralne stosowane są na bezpiecznym, niskim poziomie, wielokrotnie niższym niż w krajach wysoko rozwiniętych. Stale poprawia się struktura zużycia nawozów, systematycznie rośnie udział fosforu i potasu. Jest to nie- zbędne, aby zapobiec wyczerpywaniu rezerw tych składników z gleby. Coraz częściej rolnicy widzą potrzebę wapnowania gleb i to nawozami wapniowo-magnezowymi. Na poziom nawożenia gleb w Polsce wpływa również nawożenie organiczne, które rekompensuje niekiedy braki na- wożenia mineralnego.

Jednym mankamentem jest niska jakość handlowa produktów rolnych, którą jednak można szybko podnieść. Produkcja zwierzęca w Polsce oparta jest na sprawdzonych surowcach, ponadto charakteryzuje ją brak nadmiernej koncentracji i coraz wyższe normy jakościowe. Produkcja zwierzęca będzie objęta Wspólnotowymi uregulowaniami prawnymi. Regulują to ustawy, między innymi o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, a także ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Są to ustawy spójne z prawem unijnym.

Krótki czas, jaki miała Polska oraz wiele instytucji i podmiotów gospodarczych na dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej było czynnikiem stresującym. Jednak po przeanalizowaniu wszystkich uregulowań, a także działań można stwierdzić, że polskie rolnictwo jest w zupełności przygotowane do stawienia czoła państwom Unijnym. Nie można w żadnym razie stwierdzić, że będzie zagrożeniem dla rolnictwa europejskiego.

Od autorek

CZĘŚĆ I

Wstęp
POLSKIE ROLNICTWO W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział I
FUNKCJONOWANIE ORAZ MECHANIZMY WSPÓLNEGO RYNKU I POLITYKI ROLNEJ

1.1. Wspólny Rynek Rolny
1.2. Wspólna Polityka Rolna i jej reforma
1.3. Mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce

Rozdział II
SYSTEM INFORMACJI ROLNICZEJ

2.1. Informacja jako czynnik w działalności gospodarczej
2.1.1. Prognozowanie cen
2.2. Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rynki rolne
2.3. System Informacji Rolniczej w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej

Rozdział III
RYNKI ROLNE
3.1. Rynek zbóż
3.1.1 Import zbóż do Unii Europejskiej – opłaty celne
3.1.2. Reżim eksportowy
3.1.3. Obecna sytuacja cenowa w Polsce
3.1.4. Czynniki wpływające na poziom cen
3.1.5. Zużycie krajowe
3.1.6. Handel zagraniczny na rynku zbóż w Polsce
3.1.7. System płatności bezpośrednich
3.1.8. Zakres zbieranych danych o rynku zbóż
3.2. Rynek wieprzowiny
3.2.1. Informacje rynkowe w sektorze wieprzowiny
3.2.2. Instrumenty WPR na rynku wieprzowiny
3.2.2a. Cena bazowa
2.2.2b. Dopłaty do magazynowania 
2.2.3c. Cła
3.2.3. Informacje na potrzeby WPR
3.3. Rynek wołowiny
3.3.1. Informacje rynkowe w sektorze wołowiny
3.3.2. Instrumenty WPR na rynku wołowiny
3.3.2a. Dopłaty do magazynowania
3.3.2b. Cła
3.3.2c. Płatności bezpośrednie
3.3.2d. Cena bazowa
3.3.3. Informacje na potrzeby WPR
3.4. Rynek baraniny
3.4.1. Informacje rynkowe w sektorze baraniny
3.4.2. Mechanizmy regulujące rynek baraniny
3.4.3. Instrumenty WPR na rynku baraniny
3.4.3a. Płatności bezpośrednie
3.4.3b. Dopłaty do magazynowania
3.4.3c. Kontyngenty taryfowe i licencje importowe
3.4.4. Informacje na rynku baraniny na potrzeby WPR
3.5. Rynek drobiu i jaj
3.5.1. Charakterystyka rynku drobiu
3.5.2. Charakterystyka rynku jaj konsumpcyjnych
3.5.3. Instrumenty regulacji wspólnego rynku drobiu
3.5.4. Instrumenty regulacji wspólnego rynku jaj
3.5.5. Instrumenty interwencji na rynku drobiu i jaj
3.5.6. Potrzeby informacyjne WPR
3.6. Rynek mleka
3.6.1. Informacje rynkowe w sektorze mleka i produktów mleczarskich
3.6.2. Kwotowanie produkcji mleka
3.6.3. Mechanizmy WPR na rynku mleka i przetworów mlecznych
3.7. Rynek cukru
3.7.1. Informacje rynkowe w sektorze cukru
3.7.2. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej
3.7.3. Rodzaje i zakres informacji
3.8. Rynek oleistych
3.8.1. Informacje rynkowe w sektorze roślin oleistych
3.8.2. Instrumenty WPR na rynku oleistych
3.8.3. Potrzeby informacyjne
3.9. Rynek skrobi ziemniaczanej
3.9.1. Informacje rynkowe w sektorze skrobi ziemniaczanej
3.9.2. Instrumenty WPR na rynku skrobi
3.9.3. Kwotowanie produkcji skrobi ziemniaczanej w roku gospodarczym 2004/2005
3.9.3a. Ogólne zasady uczestnictwa w mechanizmach realizowanych przez ARR
3.9.3b. Ogólne warunki uczestnictwa w mechanizmie płatności dla plantatorów ziemniaków
3.9.3c. Dopłaty do przetwórstwa skrobi wykorzystywanej na cele niespożywcze
3.9.4. Potrzeby informacyjne

Rozdział IV
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY

4.1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-spożywczym
4.2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
4.3. Rozwój i dostosowanie do norm UE przetwórstwa artykułów rolnych

Rozdział V
PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

5.1. Renty strukturalne (działanie PROW 1)
5.2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych (działanie PROW 2)
5.3. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (działanie PROW 3)
5.4. Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych (działanie PROW 9)
5.5. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (działanie PROW 4)
5.6. Zalesianie gruntów rolnych (działanie PROW 5)

Rozdział VI
INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ

6.1. Kredyty inwestycyjne
6.1.1. Kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia (symbol MR)
6.1.2. Kredyt na zakup gruntów rolnych (symbol KZ)
6.1.3. Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie (symbol NT)
6.1.4. Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym o usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (symbol GP)
6.1.5. Kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (symbol GR)
6.1.6. Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa (symbol IP)
6.1.7. Kredyty klęskowe (symbol KL)
6.1.8. Kredyty obrotowe
6.2. Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
6.3. Kredyty na skup i przechowywanie niektórych produktów rolnych 

SŁOWNIK POJĘĆ

SKRÓTY

CZĘŚĆ II – wzory dokumentów

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry