meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

drewno nr 176 prace naukowe, doniesienia, komunikaty


Zużycie materiałów drzewnych w gosp. domowych i miejscach użyteczności publicznej, określanie jakości obróbki płyt laminowanych
Dostępność: na magazynie
(aktualizacja: 17-12-2017 16:02:09)
Wyprzedaż
18.93 PLN
26.25 PLN
Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: DREWNO NR 176 PRACE NAUKOWE, DONIESIENIA, KOMUNIKATY
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Poznań
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Ilość stron: 87
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISSN 1644-3985

Opis
Spis treści

DREWNO NR 176 PRACE NAUKOWE, DONIESIENIA, KOMUNIKATY
WOOD RESEARCH PAPERS, REPORTS, ANNOUNCEMENTS

 

DREWNO - jest czasopismem wydawanym w cyklu półrocznym jako kontynuacja recenzowanego kwartalnika "Prace Instytutu Technologii Drewna", ukazującego się od 1954 roku. W czasopiśmie publikowane są opracowania dotyczące wszystkich zagadnień związanych z drzewnictwem (biologia, chemia, fizyka, technologia, ekonomika). Informacja o opublikowanych materiałach jest dostępna w bazie danych DREWINF, w sieci Internet http://www.itd.poznan.pl

 

DREWNO - prace naukowe, doniesienia, komunikaty jest czasopismem wydawanym w cyklu półrocznym, od 2003 roku jako kontynuacja recenzowanego kwartalnika Prace Instytutu Technologii Drewna (Archiwum), ukazującego się od 1954 do 2001 roku.

 

DREWNO różni się jednak tym, że decydujący wpływ na jego formułę ma rada programowa, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele nauki z kraju i zagranicy. Ponadto, jego łamy dostępne są dla autorów spoza Instytutu, w tym również dla autorów zagranicznych.

PRACE NAUKOWE

Ewa Ratajczak, Aleksandra Szostak, Gabriela Bidzińska:
Zużycie materiałów drzewnych w gospodarstwach domowych i miejscach użyteczności publicznej

Przedstawiono wyniki badań zużycia materiałów drzewnych w Polsce przez gospodarstwa domowe oraz w miejscach użyteczności publicznej. Posługując się metodą wskaźników modelowych dokonano po raz pierwszy kwantyfikacji zużycia materiałów i wyrobów drzewnych w tej dziedzinie. Zużycie materiałów drzewnych obliczono dla dwóch kategorii: zużycia produkcyjnego (przez krajowy przemysł drzewny) i zużycia finalnego (przez ostatecznych konsumentów krajowych).

Vadim Grigorievich Ulasovets:
Wpływ metod przecierania kłód na wymiary i miąższość desek nieobrzynanych (ang.)

W pracy przedstawiono wyniki badań zmierzających do określenia wpływu metod przecierania kłód równolegle do osi wzdłużnej i do tworzącej na kształtowanie się współczynnika zbieżystości i miąższości desek nieobrzynanych. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że wartość współczynnika zbieżystości desek nieobrzynanych zależy od metody przetarcia, współczynnika zbieżystości kłody oraz od usytuowania deski na przekroju poprzecznym kłody w jej cieńszym końcu. Współczynnik zbieżystości środkowych i bocznych desek nieobrzynanych, uzyskanych metodą przecierania równoległego do osi wzdłużnej, jest zawsze większy w przypadku desek bocznych i rośnie wraz z odległością od środka przekroju kłody; jednocześnie jest on większy od współczynnika zbieżystości kłody. Natomiast w przypadku przecierania równoległego do tworzącej, współczynnik zbieżystości desek nieobrzynanych jest mniejszy od zbieżystości kłody. Stwierdzono, że przy przecieraniu równoległym do tworzącej uzyskuje się korzystniejsze wskaźniki określające wymiary i miąższość desek nieobrzynanych.

Marek Juszczak:
Termiczna utylizacja polan dębowych w kotle grzewczym pracującym z małą wydajnością cieplną (ang.)

Badano termiczną utylizację polan dębowych w domowym grzewczym kotle o mocy 25 kW, który znajdował się w laboratoryjnej kotłowni należącej do Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Politechniki Poznańskiej. Kocioł był połączony z zasobnikiem ciepła za pomocą modułu mieszająco-pompowego. Woda kotłowa może być chłodzona w nagrzewnicy wentylatorowej umieszczonej na dachu kotłowni obok stalowego, izolowanego komina o średnicy wewnętrznej 200 mm i wysokości 8,5 m. Woda może przekazywać również ciepło do instalacji centralnego ogrzewania w domu konstrukcji drewnianej typu DREWBUD o powierzchni mieszkalnej około 200 m2. W kotłowni umieszczony jest jeszcze inny kocioł tej samej wydajności cieplnej, lecz innej konstrukcji. Badany kocioł nie był sterowany automatycznie, to znaczy strumień powietrza do spalania był regulowany ręcznie za pomocą elektronicznego regulatora zmieniającego obroty wentylatora, na podstawie obserwacji wartości temperatury i koloru płomienia w komorze spalania, a także stężeń tlenu, tlenku węgla i tlenków azotu w spalinach w kominie. Kocioł był rozgrzany przed pomiarami, lecz w czasie badań pracował z małą wydajnością cieplną, średnio 5,8 kW. Termiczna utylizacja powinna zachodzić w tym kotle w dwóch stopniach: piroliza i spalanie gazu drzewnego, lecz w przypadku małej wydajności cieplnej czasem temperatura w strefie zgazowania była wyższa niż w strefie spalania. Spalanie przybierało formę nieodpowiedniego spalania rusztowego. W tych warunkach stężenie tlenku węgla było bardzo wysokie, miedzy 8836 i 25339 mg/Nm3, w przeliczeniu na 6% zawartości tlenu w spalinach, suchy gaz (średnia wartość 17744 mg/Nm3). Sprawność cieplna kotła była mała, nieco poniżej 50%. Przy stosunkowo niskiej temperaturze w komorze spalania, lecz wysokiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, średnie stężenie tlenków azotu było wysokie (428 mg/Nm3), a pyłu niskie (53 mg/Nm3). Przyczyną takich wyników była mała wydajność cieplna kotła i jego praca przy niewypełnionej całkowicie komorze spalania oraz nieprecyzyjna regulacja strumienia powietrza do spalania. Opisana termiczna utylizacja często występuje przy temperaturze powietrza atmosferycznego około 0°C, gdy kocioł domowy nie współpracuje z zasobnikiem ciepła.

Grzegorz Kowaluk, Piotr Beer, Bartosz Pałubicki, Waldemar Szymański:
Wpływ wysokości warstwy skrawanej na siły i pracę skrawania podczas frezowania laminowanych płyt wiórowych (ang.)

Celem pracy było zbadanie wpływu wysokości skrawanej warstwy na siły występujące w czasie skrawania oraz na pracę skrawania podczas frezowania płyt wiórowych la-minowanych. Obróbkę 16 różnych komercyjnie dostępnych płyt wiórowych prowadzono na typowej przemysłowej dolnowrzecionowej frezarce do drewna, wyposażonej w urządzenie posuwowe sterowane komputerem. Siły rejestrowano za pomocą czujników piezoelektrycznych. Mierzona była wartość siły równoległej do posuwu dla inicjacji pęknięcia oraz wyznaczane maksimum owej siły, jak również maksimum siły normalnej. W oparciu o zmierzone wartości sił obliczone były wartości właściwej pracy skrawania, właściwej pracy tworzenia nowej powierzchni oraz właściwej pracy deformacji wióra. Wyniki badań wykazały, iż siła równoległa do kierunku posuwu w chwili inicjacji szczeliny jest niemal stała i brak jest istotnej jej korelacji z wysokością skrawanej warstwy. Maksymalna siła równoległa do kierunku posuwu oraz siła normalna są zależne od wysokości warstwy skrawanej. Zgodnie z powyższym właściwa praca skrawania rośnie ze wzrostem średniej grubości wióra, właściwa praca tworzenia nowej powierzchni jest niemal stała, zaś właściwa praca deformacji wióra rośnie wraz ze wzrostem średniej grubości wióra do 185mm, a powyżej tej wartości pozostaje niezmienna. Właściwa praca tworzenia nowej powierzchni może być uznana za współczynnik charakteryzujący „skrawalne" właściwości płyt wiórowych.

DONIESIENIA

Grzegorz Kowaluk, Bartosz Pałubicki:
Możliwości określania jakości obróbki płyt laminowanych

Współczesne rozwiązania obrabiarek oraz narzędzi do obróbki płyt drewnopochodnych pozwalają na daleko idącą automatyzację procesu skrawania. Eliminacja czynnika ludzkiego ma jednak swoje granice. Pomimo wielu prób, dotychczas nierozwiązanym pozostaje problem określania jakości obrobionej krawędzi. Tu oko oraz doświadczenie ludzkie nadal jest niezastąpione. Ale czy na długo?

Dmitri Semenovich Karpovich, Iosif Felitsianovich Kuzmitskii, Oleg Georgievich Barashko:
Badanie pracy skrawania z  użyciem bardzo cienkich pił (ang.)

Artykuł niniejszy jest poświęcony badaniu nowatorskiego narzędzia do obróbki drewna - bardzo cienkich pił tarczowych. W ramach badania, wykorzystując inżynierię mikroprocesorową, opracowano urządzenie pomiarowe pozwalające określić efekt, jaki zmiana grubości narzędzia wywiera na podstawowe wskaźniki: wartości sił skrawania, szerokość cięcia i zużycie energii w procesie piłowania.

Wacław Szymanowski, Monika Dzięcioł, Aneta Kamińska:
Możliwości zastosowania aplikacji internetowych w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego i ich ocena (ang.)

Internet dostarcza małym i średnim przedsiębiorstwom przemysłu drzewnego nowe możliwości zarówno w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, jak i silniejszego oddziaływania na rynek. Celem badań była oparta na ankiecie ocena wykorzystania Internetu dla rozwoju przedsiębiorstwa, a także weryfikacja instrumentów zarządzania stosowanych przez właścicieli przedsiębiorstw w wybranych sektorach przemysłu drzewnego z uwzględnieniem rozmiarów przedsiębiorstwa.

Nikolai Alexeevich Burdin, Valentin Viktorovich Peshkov:
Stan oraz kierunki rozwoju przemysłu sklejek (ang.)

Przemysł sklejek zajmuje ważne miejsce w rosyjskim sektorze leśnym i produktów leśnych. Dynamiczny rozwój jest charakterystyczny dla tego przemysłu. W roku 2005 produkcja sklejki wyniosła w Rosji 2556 tys. m3 i w porównaniu z rokiem 1995 wzrosła  2,7 raza. W tym samym okresie eksport wzrósł 2,3 raza. Przewiduje się, że w przyszłości produkcja sklejki oraz zużycie krajowe będą dalej wzrastać.

KOMUNIKATY 

Anna Lewandowska:
Międzynarodowa konferencja na temat eko-efektywności

Tematyka konferencji dotyczyła ilościowych analiz eko-efektywności jako narzędzi realizacji zrównoważonego rozwoju.

Magdalena Nowaczyk-Organista:
V Międzynarodowy Kongres - Praga 2006

W październiku bieżącego roku, po raz kolejny odbył się międzynarodowy kongres dotyczący powłok przeznaczonych do zabezpieczania drewna przed czynnikami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. Przedstawiono 34 referaty obejmujące między innymi zagadnienia związane z nowymi metodami modyfikacji drewna i badaniami odporności powłok lakierowych. Omówiono także właściwości użytkowe powłok.

Wojciech Lis:
Forum Ekonomiczne i Intercathedra

Forum Ekonomiczne to nazwa cyklicznych konferencji organizowanych przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Uczestniczą w nich przedstawiciele ośrodków naukowych Chorwacji, Słowacji, Czech, Ukrainy i Polski. Poświęcone są problemom istotnym dla procesów integracji leśnictwa i drzewnictwa. Towarzyszy im wydanie międzynarodowego rocznika Intercathedra.

PRACE NAUKOWE   
Ewa Ratajczak, Aleksandra Szostak, Gabriela Bidzińska: Zużycie materiałów drzewnych w gospodarstwach domowych i miejscach użyteczności publicznej

Vadim Grigorievich Ulasovets: Wpływ metod przecierania kłód na wymiary i miąższość desek nieobrzynanych (ang.)

Marek Juszczak: Termiczna utylizacja polan dębowych w kotle grzewczym pracującym z małą wydajnością cieplną (ang.)

Grzegorz Kowaluk, Piotr Beer, Bartosz Pałubicki, Waldemar Szymański: Wpływ wysokości warstwy skrawanej na siły i pracę skrawania podczas frezowania laminowanych płyt wiórowych (ang.)

DONIESIENIA    
Grzegorz Kowaluk, Bartosz Pałubicki: Możliwości określania jakości obróbki płyt laminowanych

Dmitri Semenovich Karpovich, Iosif Felitsianovich Kuzmitskii, Oleg Georgievich Barashko: Badanie pracy skrawania z  użyciem bardzo cienkich pił (ang.)


Wacław Szymanowski, Monika Dzięcioł, Aneta Kamińska: Możliwości zastosowania aplikacji internetowych w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego i ich ocena (ang.)

Nikolai Alexeevich Burdin, Valentin Viktorovich Peshkov: Stan oraz kierunki rozwoju przemysłu sklejek (ang.)

KOMUNIKATY    
Anna Lewandowska: Międzynarodowa konferencja na temat eko-efektywności

Magdalena Nowaczyk-Organista: V Międzynarodowy Kongres - Praga 2006

Wojciech Lis: Forum Ekonomiczne i Intercathedra 

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry