meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Dom

 (548)

roboty malarskie


Wszystko o malowaniu, szpachlowaniu i tapetowaniu
Dostępność: na magazynie
(aktualizacja: 17-12-2017 16:04:57)
Wyprzedaż
44.63 PLN
55.55 PLN
Autor: Zbigniew Wolski
Tytuł: ROBOTY MALARSKIE
Rok wydania: 2000
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 145x205 mm
Ilość stron: 384
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-02-07618-X

Opis
Spis treści

ROBOTY MALARSKIE

W książce podano zasady wykonywania robót malarskich podstawowymi technikami ze szczególnym uwzględnieniem stosowania materiałów malarskich i tapeciarskich, narzędzi, sprzętu, urządzeń i aparatów zmechanizowanych do przygotowywania farb i malowania oraz obowiązujących przepisów bhp. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące kolorystyki użytkowej, malowania ozdobnego, zasad organizacji pracy, normowania i obmiaru robót malarskich. Podręcznik został zaktualizowany w 2000 r. Uwzględniono materiały stosowane w Polsce najpowszechniej.

Malarz budowlany to jeden z najbardziej popularnych i poszukiwanych zawodów w grupie rzemiosł budowlanych. Przedstawiciele tego zawodu biorą udział w robotach wykończeniowych w nowych i remontowanych budynkach, a także świadczą usługi przy odnawianiu wnętrz i elewacji.

Wśród zawodów budowlanych jest to zawód najliczniejszy. Popyt na usługi malarza budowlanego (zwanego też malarzem-tapeciarzem) zapewniał zawsze tej grupie zawodowej możliwość stałego zatrudnienia i odpowiednich dochodów. Obecnie można przewidywać, że zapotrzebowanie na pracę malarza budowlanego i świadczone przez niego usługi będzie miało tendencję rosnącą, ponieważ:
• należy się liczyć ze wzrostem budownictwa mieszkaniowego w najbliższych latach,
• w miarę wzrostu zamożności społeczeństwa zwiększy się zapotrzebowanie na usługi związane z modernizacją mieszkań i ich częstszym niż dotychczas, odnawianiem ze względów technicznych i estetycznych,
• w konsekwencji integracji europejskiej w niedalekiej już przyszłości rozszerzy się międzynarodowy rynek pracy, na którym nasi rzemieślnicy o odpowiednich kwalifikacjach, będą mogli znajdować korzystne dla siebie oferty zatrudnienia (narzucać to będzie jednak potrzebę znajomości języka obcego).

Wymienione czynniki będą dopingowały do tworzenia i rozwijania drobnych, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, które na popyt rynku odpowiedzą podażą odpowiedniej jakości usług. W tym świetle sylwetkę zawodową malarza budowlanego należy postrzegać nie tylko jako realizatora usługowych zadań technicznych, lecz również inicjatora przedsiębiorczości gospodarczej na własny rachunek.

Zawód malarza budowlanego wymaga wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Podstawy tego zawodu sięgają głęboko przede wszystkim w dziedzinę chemii, ponieważ istotę wielu procesów technologicznych w robotach malarskich stanowią przemiany chemiczne, nieraz bardzo skomplikowane. Przemiany te obejmują nie tylko substancje zawarte w powłoce, lecz również materiał podłoża. Stąd wynika konieczność posiadania przez malarza znacznego zasobu wiedzy o materiałach budowlanych.

Zjawiska fizyczne, występujące w podłożu i wykonanych na nim powłokach wymagają od malarza dobrej znajomości fizyki. Jest ona konieczna do zrozumienia właściwości powłok i podłoży oraz stawianych wymagań w procesach technologicznych malarstwa budowlanego.

Duże znaczenie ma znajomość niektórych zjawisk z fizyki budowli, szczególnie dotyczących przewodzenia ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane (ściany zewnętrzne, stropodachy). Zjawiska fizyczne, z jakimi mamy do czynienia w praktyce malarza budowlanego, mają duży wpływ na jakość i trwałość powłok.

W odróżnieniu od pozostałych zawodów budowlanych zawód malarza wymaga wiedzy o warunkach techniczno-użytkowych pomieszczeń i warunkach otoczenia obiektów poddanych robotom malarskim, ponieważ występujące tam zjawiska fizykochemiczne będą czynnikami decydującymi o wyborze materiałów powłokowych i technologii wykonania robót. Ponadto malarz budowlany powinien dysponować gruntowną wiedzą o mechanizmie szkodliwego wpływu czynników atmosferycznych (np.: wilgoci, promieniowania ultrafioletowego, promieniowania cieplnego) i klimatycznych (np. klimatu morskiego) oraz o zjawiskach niszczących powłoki i podłoża, np.: korozji chemicznej i elektrochemicznej, korozji biologicznej (pleśnienie, gnicie), erozji.

Wiedza zawodowa współczesnego malarza budowlanego powinna również obejmować podstawowy zakres budownictwa ogólnego, tj. znajomość elementów i ustrojów budowlanych oraz ekonomiki, organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej. W toku zdobywania zawodu staje się konieczne osiągnięcie odpowiedniego poziomu wrażliwości estetycznej i przygotowania w zakresie podstaw kolorystyki i sztuki dekoracyjnej. Od pracy malarza, który nadaje elementom budynku odpowiednią barwę, fakturę powierzchni, a niekiedy również dekorację zdobniczą, zależy estetyka wykończenia budynku i jego wnętrz.

Zawód malarza budowlanego można wykonywać po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a po złożeniu egzaminów — zdobyć tytuł czeladnika lub mistrza malarstwa budowlanego, uprawniający do samodzielnego wykonywania zawodu.

Obecnie praca zawodowa malarza budowlanego znacznie różni się od pracy jego poprzedników. Dawniej malarze sami sporządzali farby sobie tylko znanymi sposobami, które były otoczone tajemnicą zawodową. Sposoby te przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowiły wiedzę technologiczną świadczącą o fachowości rzemieślnika. Dopiero w XVIII w. powstała i rozwinęła się przemysłowa produkcja materiałów malarskich (pigmentów, pokostów, lakierów, klejów, rozpuszczalników organicznych itp.) wymagających jedynie odpowiedniego zmieszania w celu otrzymania farb, emalii, kitów i szpachlówek. Dalszy rozwój przemysłu chemicznego spowodował kolejne zmiany, dostarczając licznych nowych substancji powłokotwórczych oraz umożliwił fabryczną produkcję gotowych do stosowania materiałów malarskich.

Uprzemysłowienie procesu przygotowywania materiałów malarskich spowodowało znaczne podniesienie ich jakości, specjalizację przeznaczenia poszczególnych materiałów oraz uściślenie technologii wykonywania z nich powłok. Obecnie materiały produkuje się pod nadzorem wyspecjalizowanych laboratoriów naukowych, gwarantujących właściwy dobór surowców, ich jakość oraz cechy techniczno-użytkowe wyrobów.

Jednocześnie opracowuje się wytyczne dotyczące przeznaczenia produktu, wymagań co do budowy powłoki i technologii jej wykonania, doboru materiałów pomocniczych, sposobu renowacji, wskazówek bhp, ochrony środowiska itp. Wszystkie te dane podaje się na etykietach opakowań.

Najistotniejszym skutkiem rozwoju nowoczesnej bazy surowcowej jest wielka różnorodność produkowanych obecnie materiałów powłokowych i specjalizacja ich przeznaczenia. W ostatnich latach asortyment materiałów malarskich na rynku krajowym wzbogacił się o liczne nowoczesne wyroby czołowych producentów zagranicznych. Ogromny postęp techniczny, jakiego jesteśmy świadkami, stawia przed kandydatami do zawodu malarza budowlanego szczególne wyzwanie: nadążania za zmianami w zakresie wiedzy zawodowej oraz stałego doskonalenia umiejętności praktycznych.

Wiadomości zawarte w tym podręczniku obejmują podstawy zawodu malarza budowlanego. Oprócz ugruntowania wiedzy i zdobycia podstawowych praktycznych umiejętności otwierających drogę do samodzielnego wykonywania zawodu, w toku nauki należy wyrobić w sobie nawyk systematycznego śledzenia postępu technologicznego, rynku materiałów i narzędzi oraz związanych z tym nowinek technicznych i wynikających z nich korzyści ekonomicznych. Nawykiem powinno się stać czytanie literatury fachowej, zwiedzanie targów i wystaw materiałowych oraz śledzenie informacji reklamowych. Podobnie, jak w krajach zachodnich, pomoc w zakresie doskonalenia zawodowego powinny świadczyć organizacje zawodowe (np. cech, stowarzyszenie), które powinny grupować wszystkich członków tej grupy zawodowej.

Roboty malarskie należą do grupy robót wykończeniowych. Ich celem jest nadawanie powierzchniom elementów budynku, budowli, instalacji lub urządzeń wymaganych właściwości technicznych, użytkowych i estetycznych oraz zapobieganie utracie tych właściwości w czasie użytkowania.

Te ogólne sformułowania celów robót malarskich nie oddają w pełni ich wielorakiego znaczenia. Rozpatrując je szczegółowiej, według obecnych kryteriów, można wyodrębnić następujące cele malarstwa budowlanego:
— ekonomiczno-gospodarczy,
— estetyczno-dekoracyjny,
— sanitarno-higieniczny,
— informacyjny.

Cel ekonomiczno-gospodarczy robót malarskich dotyczy zabezpieczenia budowli, budynków, urządzeń przemysłowych itp. przed działaniem czynników niszczących, występujących w czasie użytkowania.

Powłoki malarskie są powszechnie stosowanym środkiem zapobiegającym przedwczesnemu niszczeniu wymienionych obiektów pod wpływem korozji powodowanej czynnikami atmosferycznymi i klimatycznymi, działaniem wilgoci, substancji chemicznych, drobnoustrojów, ognia, czynników mechanicznych itp.

Cel estetyczno-dekoracyjny robót malarskich osiąga się przez nadawanie powierzchniom budynków, ich elementom składowym, urządzeniom i różnym przedmiotom odpowiedniej kolorystyki i faktury, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi oraz poczuciem estetyki.

Malarz ma do dyspozycji szeroką gamę możliwości operowania barwą, jej intensywnością i odcieniem, zestawami barwnymi, wzorami, licznymi rozwiązaniami fakturowymi powierzchni. Poczucie estetyki i nawyk staranności wykonawczej u malarza budowlanego to, oprócz wiedzy technologicznej, główne warunki pomyślnej realizacji omawianego celu robót malarskich.

Znaczenie roli robót malarskich w estetycznym kształtowaniu otoczenia człowieka wynika z faktu, że zarówno barwa, jak i faktura powierzchni wpływają na psychikę człowieka. Wywołują różne wrażenia i stany emocjonalne. Umiejętność wytwarzania pożądanych nastrojów przez odpowiedni dobór barw i plastycznych form powierzchni jest ważnym czynnikiem kształtowania otoczenia człowieka.

Cel sanitarno-higieniczny robót malarskich wiąże się z faktem, że powłoka może nadać powierzchni elementu budowlanego lub przedmiotu użytkowego odpowiednią gładkość, utrudniającą osiadanie kurzu i rozwój drobnoustrojów. Możliwość okresowego zmywania i dezynfekcji powierzchni powłoki wykonanej z odpowiednio odpornego materiału ma istotne znaczenie dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego. Sprzyja temu również możliwość okresowej renowacji powłok malarskich, przy okazji bowiem usuwa się zanieczyszczenia, kurz i mikroorganizmy.

Wspomnieć również należy, że przez odpowiedni dobór materiału malarskiego można nadawać powłokom właściwości bakteriostatyczne lub bakteriobójcze, co ma istotne znaczenie w budownictwie służby zdrowia, przetwórniach środków spożywczych itp.

 

1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe
1.1. Zawód malarza budowlanego
1.2. Cele robót malarskich
1.3. Podział technik malarskich
1.4. Procesy technologiczne w robotach malarskich i tapetowaniu
1.4.1. Wiadomości ogólne
1.4.2. Przygotowywanie materiałów
1.4.3. Przygotowywanie podłoża
1.4.4. Wykonywanie powłoki malarskiej
1.4.5. Tapetowanie
1.5. Warunki przystąpienia do robót malarskich
1.5.1. Warunki cieplno-wilgotnościowe
1.5.2. Warunki atmosferyczne
1.5.3. Kolejność technologiczna robót malarskich
1.6. Ogólna charakterystyka i zasady doboru technik malarskich
1.6.1. Technika wapienna
1.6.2. Technika cementowa
1.6.3. Technika klejowa
1.6.4. Technika kazeinowa
1.6.5. Technika krzemianowa
1.6.6. Technika emulsyjna
1.6.7. Technika olejna i lakiernicza
1.6.8. Ogólne zasady doboru techniki malarskiej

2. Fizyczne i chemiczne podstawy robót malarskich
2.1. Właściwości techniczne podroży
2.1.1. Wiadomości ogólne
2.1.2. Właściwości fizyczne
2.1.3. Właściwości chemiczne
2.2. Właściwości techniczno-użytkowe powłok malarskich
2.2.1. Wiadomości ogólne
2.2.2. Właściwości fizyczno-mechaniczne
2.2.3. Właściwości fizyczno-chemiczne
2.2.4. Właściwości optyczne
2.3. Czynniki niszczące podłoża i powłoki malarskie
2.3.1. Wiadomości ogólne
2.3.2. Oddziaływania fizyczne
2.3.3. Oddziaływania chemiczne
2.3.4. Oddziaływania fizyczno-chemiczne
2.3.5. Oddziaływanie biologiczne
2.3.6. Wpływ wadliwości elementów budynku
2.3.7. Wpływ wad struktury powierzchni podłoża i powłoki
2.4. Zasady budowy powłok malarskich
2.4.1. Wiadomości ogólne
2.4.2. Budowa powłok klejowych i emulsyjnych
2.4.3. Budowa powłok olejnych i olejno-żywicznych
2.4.4. Impregnacja podłoża
2.5. Przegląd metod malowania
2.5.1. Wiadomości ogólne
2.5.2. Malowanie pędzlem
2.5.3. Malowanie wałkiem
2.5.4. Malowanie pędzlem tamponowym
2.5.5. Szpachlowanie
2.5.6. Natrysk mechaniczny (hydrauliczny)
2.5.7. Natrysk hydrodynamiczny
2.5.8. Natrysk pneumatyczny
2.5.9. Natrysk na gorąco
2.5.10. Natrysk elektrostatyczny
2.5.11. Malowanie zanurzeniowe
2.5.12. Malowanie przez polewanie
2.5.13. Inne nowe metody wykonywania powłok

3. Materiały malarskie
3.1. Pigmenty i wypełniacze
3.1.1. Wiadomości ogólne
3.1.2. Właściwości techniczne pigmentów
3.1.3. Naturalne pigmenty nieorganiczne i wypełniacze
3.1.4. Syntetyczne pigmenty nieorganiczne i wypełniacze
3.1.5. Pigmenty węglowe
3.1.6. Pigmenty metaliczne
3.1.7. Pigmenty organiczne
3.1.8. Pigmenty świecące
3.1.9. Pasty pigmentowe
3.2. Spoiwa malarskie
3.2.1. Wiadomości ogólne
3.2.2. Wodorozcieńczalne spoiwa mineralne
3.2.3. Wodorozcieńczalne kleje
3.2.4. Spoiwa dyspersyjne
3.2.5. Spoiwa olejne
3.2.6. Spoiwa lakierowe rozpuszczalnikowe
3.2.7. Spoiwa lakierowe wodorozcieńczalne
3.2.8. Spoiwa lakierowe bezrozpuszczalnikowe
3.2.9. Środki pomocnicze przy wyrobie materiałów powłokowych
3.2.10. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki organiczne
3.3. Gotowe wyroby malarskie
3.3.1. Wiadomości ogólne
3.3.2. Rynek materiałów malarskich
3.3.3. Wyroby emulsyjne
3.3.4. Wyroby olejne i olejno-żywiczne
3.3.5. Wyroby ftalowe
3.3.6. Wyroby chemoutwardzalne
3.3.7. Wyroby poliwinylowe
3.3.8. Wyroby chlorokauczukowe
3.3.9. Wyroby epoksydowe
3.3.10. Wyroby poliestrowe
3.3.11. Wyroby poliuretanowe
3.3.12. Wyroby akrylowe
3.3.13. Wyroby celulozowe
3.3.14. Inne wyroby na żywicach syntetycznych i asfaltach
3.3.15. Wyroby spirytusowe
3.3.16. Farby mineralne krzemianowe
3.4. Materiały do przygotowywania podłoża
3.4.1. Materiały do napraw i wygładzania podłoża
3.4.2. Materiały do neutralizacji podłoża
3.4.3. Materiały do odtłuszczania podłoża
3.4.4. Materiały do odrdzewiania podłoża
3.4.5. Materiały do usuwania starych powłok
3.4.6. Materiały ścierne
3.4.7. Gruntowniki i impregnaty
3.4.8. Bejce do drewna
3.4.9. Materiały osłonowe

4. Materiały do tapetowania
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Tapety papierowe
4.3. Tapety winylowe
4.4. Inne rodzaje tapet
4.5. Kleje i materiały pomocnicze do tapetowania

5. Narzędzia ręczne i sprzęt malarski
5.1. Pędzle i szczotki
5.1.1. Wiadomości ogólne
5.1.2. Najczęściej używane pędzle i szczotki
5.1.3. Konserwacja pędzli
5.2. Wałki malarskie
5.3. Pędzle tamponowe
5.4. Wałki dekoracyjne
5.5. Narzędzia do przygotowywania podłoża
5.6. Sprzęt pomocniczy

6. Aparaty i mechaniczne narzędzia malarskie
6.1. Aparaty do malowania natryskowego
6.1.1. Aparaty do natrysku mechanicznego z napędem ręcznym
6.1.2. Aparaty do natrysku mechanicznego z napędem elektrycznym nisko- i średniociśnieniowe
6.1.3. Aparaty do natrysku mechanicznego z napędem sprężonym powietrzem
6.1.4. Urządzenia rozpylające do natrysku mechanicznego
6.1.5. Aparaty do natrysku hydrodynamicznego
6.1.6. Aparaty do natrysku pneumatycznego
6.2. Urządzenia do przygotowywania farb na budowie
6.2.1. Agregaty do mieszania farb wodnych
6.2.2. Sita do cedzenia farb
6.3. Urządzenia i zmechanizowane narzędzia do przygotowywania podłoża
6.3.1. Szczotki i szlifierki mechaniczne
6.3.2. Młotki pneumatyczne
6.3.3. Oczyszczarki pneumatyczne (piaskownice)
6.3.4. Narzędzia do oczyszczania płomieniowego
6.3.5. Narzędzia do wygładzania podłoża

7. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
7.1. Podstawowe obowiązki robotników, majstrów i brygadzistów w dziedzinie bhp
7.2. Zasady bezpieczeństwa pracy przy transporcie materiałów
7.3. Zasady bezpieczeństwa pracy na drabinach i rusztowaniach
7.4. Obsługa urządzeń elektrycznych
7.5. Praca z materiałami niebezpiecznymi
7.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

8. Podłoża i ich przygotowanie do malowania
8.1. Tynki na spoiwie cementowym i wapiennym
8.1.1. Wiadomości ogólne
8.1.2. Neutralizacja tynków
8.1.3. Naprawa uszkodzeń tynków
8.1.4. Wzmacnianie słabych tynków
8.1.5. Usuwanie wad powierzchni tynków
8.1.6. Izolowanie plam i zacieków
8.1.7. Usuwanie starych powłok
8.1.8. Zmniejszanie nasiąkliwości tynków
8.1.9. Wygładzanie powierzchni tynków
8.2. Podłoża z gipsu
8.2.1. Wiadomości ogólne
8.2.2. Naprawa uszkodzeń i wad powierzchni
8.2.3. Zmniejszanie nasiąkliwości
8.2.4. Izolowanie plam i zacieków
8.2.5. Usuwanie starych powłok
8.3. Podłoża z betonu
8.4. Podłoża z drewna i tworzyw drzewnych
8.4.1. Wiadomości ogólne
8.4.2. Usuwanie wad powierzchni
8.4.3. Gruntowanie
8.4.4. Wypełnianie porów
8.4.5. Szpachlowanie
8.4.6. Przygotowanie powierzchni płyt z tworzyw drzewnych
8.5. Podłoża ze stali i żeliwa
8.5.1. Wiadomości ogólne
8.5.2. Oczyszczanie mechaniczne
8.5.3. Oczyszczanie płomieniowe
8.5.4. Odtłuszczanie
8.5.5. Odrdzewianie chemiczne
8.5.6. Chemiczne przetwarzanie rdzy

 

9. Technika wapienna
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Przygotowywanie materiałów
9.2.1. Składniki farby
9.2.2. Przygotowanie farby
9.2.3. Badanie farby
9.3. Wykonywanie powłoki wapiennej
9.3.1. Warunki przystąpienia do malowania
9.3.2. Stan podłoża
9.3.3. Metody malowania
9.3.4. Zużycie materiałów
9.4. Wymagania techniczne przy odbiorze robót
9.5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy

10. Technika cementowa
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Przygotowywanie materiałów
10.2.1. Składniki farby
10.2.2. Przygotowanie farby
10.2.3. Badanie farby
10.3. Wykonywanie powłoki cementowej
10.3.1. Warunki przystąpienia do malowania
10.3.2. Stan podłoża
10.3.3. Metody malowania
10.3.4. Zużycie materiałów
10.4. Wymagania techniczne przy odbiorze robót
10.5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy

11. Technika klejowa
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Przygotowywanie materiałów
11.2.1. Składniki farby
11.2.2. Przygotowanie farby
11.2.3. Badanie farby
11.3. Wykonywanie powłoki klejowej
11.3.1. Warunki przystąpienia do malowania
11.3.2. Stan podłoża
11.3.3. Metody malowania
11.3.4. Zużycie materiałów
11.4. Wymagania techniczne przy odbiorze
11.5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy

12. Technika kazeinowa
12.1. Wiadomości ogólne
12.2. Przygotowywanie materiałów
12.2.1. Składniki farby
12.2.2. Przygotowanie farby
12.2.3. Badanie farby
12.3. Wykonywanie powłok kazeinowych
12.3.1. Warunki przystąpienia do malowania
12.3.2. Stan podłoża
12.3.3. Metody malowania
12.3.4. Zużycie materiałów
12.4. Wymagania techniczne przy odbiorze
12.5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy

13. Technika krzemianowa
13.1. Wiadomości ogólne
13.2. Przygotowywanie materiałów
13.2.1. Składniki farby
13.2.2. Przygotowanie farby
13.2.3. Badanie farby
13.3. Wykonywanie powłoki krzemianowej
13.3.1. Warunki przystąpienia do malowania
13.3.2. Stan podłoża
13.3.3. Metody malowania
13.3.4. Zużycie materiałów
13.4. Wymagania techniczne przy odbiorze
13.5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy

14. Technika emulsyjna
14.1. Wiadomości ogólne
14.2. Przygotowywanie materiałów
14.2.1. Składniki farby
14.2.2. Przygotowanie farby
14.2.3. Badanie farby
14.3. Wykonywanie powłok emulsyjnych
14.3.1. Warunki przystąpienia do malowania
14.3.2. Stan podłoża
14.3.3. Metody malowania
14.3.4. Zużycie materiałów
14.4. Wymagania techniczne przy odbiorze
14.5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy

15. Technika olejna
15.1. Wiadomości ogólne
15.2. Przygotowywanie materiałów
15.2.1. Składniki farby
15.2.2. Przygotowanie farby
15.2.3. Badanie farby
15.3. Wykonywanie powłok olejnych i ftalowych
15.3.1. Warunki przystąpienia do malowania
15.3.2. Stan podłoża
15.3.3. Metody malowania
15.3.4. Zużycie materiałów
15.4. Wymagania techniczne przy odbiorze
15.5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy

16. Technika lakiernicza
16.1. Wiadomości ogólne
16.2. Przygotowywanie materiałów
16.2.1. Zestawy materiałów
16.2.2. Przygotowanie materiałów
16.2.3. Badanie materiałów
16.3. Wykonywanie powłok lakierowych
16.3.1. Warunki przystąpienia do malowania
16.3.2. Stan podłoża
16.3.3. Metody malowania
16.3.4. Zużycie materiałów
16.4. Wymagania techniczne przy odbiorze
16.5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy

17. Techniki zdobienia powłok malarskich
17.1. Dekoracyjna obróbka powierzchni powłok
17.1.1. Nakrapianie
17.1.2. Zdobienie powłok za pomocą wałków gumowych
17.1.3. Zdobienie powłok za pomocą wzorników
17.1.4. Malowanie pasków
17.2. Fakturowanie powierzchni powłok
17.3. Imitacje
17.3.1. Wiadomości ogólne
17.3.2. Imitacje marmurów
17.3.3. Imitacje drewna

18. Kolorystyka użytkowa
18.1. Ogólne pojęcie o barwach
18.2. Wpływ barw na psychikę człowieka
18.3. Zasady doboru barw
18.3.1. Dobór barw we wnętrzach mieszkalnych i pomieszczeniach użytku ogólnego
18.3.2. Barwy w zakładach przemysłowych
18.4. Zasady podziału kolorystycznego powierzchni

19. Tapetowanie
19.1. Wiadomości ogólne
19.2. Przygotowywanie materiałów i narzędzi
19.2.1. Przygotowanie tapet
19.2.2. Przygotowanie kleju
19.2.3. Przygotowanie materiałów pomocniczych
19.2.4. Narzędzia i sprzęt do tapetowania
19.3. Wykonywanie robót tapeciarskich
19.3.1. Warunki przystąpienia do tapetowania
19.3.2. Podłoża i ich przygotowywanie
19.3.3. Przygotowywanie odcinków tapet
19.3.4. Przyklejanie tapet
19.3.5. Zużycie materiałów
19.4. Wymagania techniczne przy odbiorze

20. Zasady organizacji i obmiar robót
20.1. Organizacja budowy
20.2. Zasady organizacji robót malarskich
20.3. Normy w praktyce malarza budowlanego
20.4. Obmiar robót

Wykaz literatury

 

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry