meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Dom

 (548)

vademecum ochrony przeciwpożarowej


Ochrona i wymagania przeciwpożarowe, znaki bezpieczeństwa, środki ognioochronne
Dostępność: na magazynie
(aktualizacja: 17-12-2017 16:05:55)
Wyprzedaż
23.33 PLN
31.40 PLN
Autor: Tadeusz Laurowski
Tytuł: VADEMECUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Krosno
Oprawa: miękka
Format: 150x210 mm
Ilość stron: 160
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-89387-31-X

Opis
Spis treści

VADEMECUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W książce zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Będzie ona też przydatna dla pracowników służb bhp, wykładowców szkoleń oraz dla innych osób zainteresowanych ochroną przeciwpożarową.

Ochrona przeciwpożarowa towarzyszy człowiekowi od zarania wieków. W obecnej dobie kompleksowa wiedza w tym zakresie nabiera specjalnego znaczenia z uwagi na występujące zagrożenia nowego typu. Następuje również stały rozwój nauk związanych z ochroną przeciwpożarową. Dlatego też ideą, jaka przyświecała autorowi i wydawcy tej książki jest to, aby każdy, kto jest zobowiązany do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, mógł znaleźć podstawową wiedzę i wszelkie informacje w jednym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla pracowników służb bhp, osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i instytucjach oraz dla uczestników szkoleń w zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami i pracodawców.

W opracowaniu omówiono aktualne przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wymagania techniczne dla budynków, wymagania przeciwpożarowe, techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, sposoby postępowania na wypadek pożaru oraz zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów ze szczególnym uwzględnieniem zasad podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych (PPZ).


Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony przeciwpożarowej jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Do zasadniczych zapisów ustawy należą:

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
3. prowadzenie działań ratowniczych.

Art. 3. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku lub terenu obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Art. 4. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową obowiązany jest w szczególności:
1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
4. przygotować budynek, obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej;
5. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
6. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Podstawą prawną opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna określać między innymi:

1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
2. sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4. sposoby wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych;
5. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
6. sposoby zaznajomienia użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

OD AUTORA

1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1.1. Podstawa prawna opracowania
1.2. Pojęcia podstawowe

2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW

3. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE
3.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia
3.2. Drogi pożarowe
3.3. Wymagania dla instalacji i urządzeń
3.3.1. Instalacja elektryczna i odgromowa
3.3.2. Przewody spalinowe i wentylacyjne
3.4. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
3.4.1. Wymagania ogólne
3.4.2. Czynności zabronione
3.4.3. Oznakowanie bezpieczeństwa
3.4.4. Wymagania w zakresie ewakuacji osób
3.4.5. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
3.4.6. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe
3.4.7. Wymagania dotyczące użytkowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
3.5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo
3.6. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji zakładu
3.6.1. Gaśnice i agregaty gaśnicze
3.6.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
3.6.3. Instalacja elektryczna i odgromowa
3.6.4. Instalacja kominowa i wentylacyjna
3.6.5. Instalacja gazowa
3.6.6. Zbiornik magazynowy tlenu
3.7. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont kapitalny budynków i obiektów budowlanych
3.8. Sposoby zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

4. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA
4.1. Alarmowanie
4.2. Ewakuacja osób
4.3. Działania ratownicze
4.4. Współdziałanie kierownictwa zakładu ze strażakiem kierującym działaniami ratowniczymi

5. ŚRODKI TECHNICZNE DO ZWALCZANIA POŻARÓW I WYBUCHÓW
5.1. Środki gaśnicze
5.1.1. Woda i woda z dodatkami wspomagającymi
5.2. Piany gaśnicze – środki pianotwórcze
5.3. Proszki gaśnicze
5.4. Gazy obojętne (inertne)68
5.2. Urządzenia gaśnicze
5.2.1. Podział i nazwy
5.2.2. Urządzenia zraszaczowe
5.2.3. Urządzenia tryskaczowe
5.2.4. Urządzenia pianowe
5.2.5. Urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla
5.2.6. Urządzenia na parę wodną
5.2.7. Halonowe urządzenia gaśnicze
5.2.8. Proszkowe urządzenia gaśnicze
5.2.9. Urządzenia gaśnicze w obiektach biurowych i użyteczności publicznej
5.3. Podręczny sprzęt gaśniczy
5.3.1. Grupy (podział) pożarów
5.3.2. Typy i oznaczenia gaśnic

6. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
6.1. Ewakuacja
6.3. Fotoluminescencyjny system sterowania ewakuacją

7. ŚRODKI OGNIOOCHRONNE

8. BAZY DANYCH O SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH

9. OGRANICZANIE SKUTKÓW POŻARÓW
9.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
9.2. Instrukcja technologiczno-ruchowa
9.3. Ramowa instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru
9.4. Wewnętrzne plany ratownicze – planowanie działań w stanie awaryjnym

10. ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
10.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
10.1.1. Struktura organizacyjna

11. ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY OFIAROM POŻARÓW
11.1. Podstawowe zasady podtrzymywania życia (PPZ)
11.2. Oparzenia
11.3. Złamania
11.3.1. Rozpoznanie złamania
11.3.2. Ogólne zasady udzielania pomocy
11.3.3. Sposoby unieruchamiania
11.3.4. Złamania unieruchamiane obłożeniem sztywnymi przedmiotami
11.3.5. Złamania unieruchamiane odpowiednim ułożeniem
11.3.6. Złamania unieruchamiane chustami trójkątnymi
11.4. Omdlenia
11.4.1. Pozycja boczna ustalona – sposób ułożenia
11.4.2. Inne ułożenia bezpieczne
11.5. Wstrząs
11.5.1. Wstrząs pokrwotoczny
11.5.2. Wstrząs udarowy
11.5.3. Postępowanie ratownicze
11.6. Zatrucia
11.6.1. Działanie narkotyczne
11.6.2. Działanie duszące
11.6.3. Działanie żrące
11.6.4. Postępowanie ratownicze

BIBLIOGRAFIA

Przepisy prawne i normy (stan prawny w dniu 30 czerwca 2006 r.)

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry