meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

garaże wielostanowiskowe projektowanie i realizacja


Klasyfikacja garaży, wymagania stawiane garażom, ich kształtowanie, projektowanie konstrukcji garaży, budowa garaży podziemnych
Dostępność: na magazynie
(aktualizacja: 20-11-2017 12:02:50)
42.91 PLN
Autor: Hanna Michalak
Tytuł: GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 170x245 mm
Ilość stron: 264
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-213-4621-2
Wydawnictwo: ARKADY (127)

Opis
Spis treści

GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

W pracy w sposób kompleksowy omówiono problematykę dotyczącą kształtowania architektonicznego, projektowania konstrukcji, niezbędnego wyposażenia instalacyjnego oraz zagadnień związanych z technologią realizacji garaży (w szczególności podziemnych w zwartej zabudowie miejskiej). Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów wyższych uczelni technicznych, inżynierów projektantów, wykonawców konstrukcji oraz inwestorów.

W książce omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem konstrukcyjno-funkcjonalno-przestrzennym garaży. Podano zasady projektowania konstrukcyjnego, sposób zestawiania obciążeń oraz wytyczne do obliczeń statycznych elementów garaży (stropów, słupów, fundamentów). Wiele uwagi poświęcono problematyce wznoszenia wielokondygnacyjnych garaży podziemnych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej i ich oddziaływania na już istniejące obiekty. Książka jest przeznaczona dla inżynierów projektantów i wykonawców oraz studentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych.

Dr hab. inż. Hanna Michalak pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, zajmuje się projektowaniem konstrukcji, jest autorką licznych publikacji z dziedziny budownictwa oraz rzeczoznawcą budowlanym.

- Klasyfikacja garaży
- Wymagania stawiane garażom
- Kształtowanie garaży
- Projektowanie konstrukcji garaży
- Budowa garaży podziemnych
- Wyposażenie techniczne garaży
- Przykłady rozwiązań współczesnych garaży

Miejsca postojowe samochodów można lokalizować na parkingach lub w garażach wydzielonych.

Garaże klasyfikuje się uwzględniając różne kryteria, w tym:
— rodzaj pojazdów: samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalne, np. straży pożarnej,
— rodzaj przegród zewnętrznych: zamknięte, otwarte,
— stan własności: publiczne, w tym usytuowane w budynkach użyteczności publicznej, spółdzielcze, indywidualne, prywatne,
— wykorzystanie stanowisk postojowych: do zaspokojenia potrzeb własnych (użytkowników budynku), do zaspokojenia potrzeb własnych i dodatkowo przewidzianych do wynajęcia,
— usytuowanie pomieszczeń do przechowywania samochodów: nadziemne, podziemne,

— liczbę stanowisk postojowych: pojedyncze, najczęściej tzw. boksowe, wolno stojące bądź wbudowane lub dobudowane do budynków, wielostanowiskowe, w tym: małe - do 20 stanowisk postojowych, średnie - od 21 do 200 stanowisk postojowych, duże - powyżej 200 stanowisk postojowych,
— powierzchnię garażu: małe (do 100 m2), średnie (100-1000 m2), duże (powyżej 1000 m2),
— liczbę kondygnacji o funkcji garażowej: jedno- lub wielokondygnacyjne,
— sposób obsługi wjazdu i wyjazdu z garażu: samoobsługowe (zautomatyzowane urządzenia przy wjeździe i wyjeździe oraz ewentualnie instalacja sygnalizacyjna), z obsługą techniczną,
— rodzaj transportu wewnętrznego: tradycyjny niezmechanizowany (z wykorzystaniem własnego napędu silnika) - poziomy lub pionowy za pośrednictwem różnych ramp; częściowo zmechanizowany - transport pionowy i poziomy do stanowiska postojowego odbywa się w sposób tradycyjny, natomiast na stanowiskach postojowych - za pomocą zainstalowanych urządzeń mechanicznych do parkowania samochodów w dwóch lub trzech poziomach; zautomatyzowany (zmechanizowany), tzn. przy użyciu urządzeń dźwigowych,
— rodzaj stanowisk postojowych ze względu na usytuowanie względem osi drogi manewrowej: ukośne pod kątem 45°, ukośne pod kątem 60°, prostopadłe, równoległe,
— zasady organizacji ruchu: z ruchem jedno- lub dwukierunkowym.

Garaże nadziemne i podziemne. Garaże buduje się jako nadziemne lub podziemne, jedno- bądź wielostanowiskowe. W garażach wielostanowiskowych miejsca postojowe mogą znajdować się zarówno w części podziemnej, jak i dolnych kondygnacjach części nadziemnej obiektu - zazwyczaj w poziomach parteru i I piętra. Tego rodzaju obiekty są wznoszone często w dużych miastach jako odrębne budynki o funkcji garażowej albo łączące różne funkcje - garażową (w części podziemnej i czasami w dolnych kondygnacjach części nadziemnej) oraz mieszkalną lub użyteczności publicznej.

Garaże indywidualne, boksowe i halowe. Garaże indywidualne są wznoszone jako odrębne budynki (pojedyncze boksy) o funkcji garażowej, mające jedno- bądź dwa stanowiska postojowe, głównie w zabudowie jednorodzinnej (dom z garażem).

Tego rodzaju garaże są też sytuowane w obrębie piwnic albo parteru lub przybudowywane do obiektów mieszkalnych.

Garaże boksowe mogą być budowane jako pojedyncze bądź wielostanowiskowe. Każdy boks jest wyposażony we wrota wjazdowe. Niekiedy boksy są przelotowe, o odrębnych drzwiach wjazdowych i wyjazdowych. Garaże boksowe były powszechnie realizowane w początkowym okresie rozwoju motoryzacji, najczęściej jako zespoły boksów sytuowanych w szeregach po 10-25 w osiedlach mieszkaniowych w strefach peryferyjnych większych miast.

Garaże boksowe są najczęściej wykonywane jako murowane, z typowych stalowych elementów prefabrykowanych, rzadziej żelbetowe. Podstawowymi zaletami tego rodzaju obiektów są: niewielka rozpiętość stropów przekrycia boksów (najczęściej w postaci stropodachu niewentylowanego płaskiego), możliwość zastosowania najprostszych i jednocześnie najtańszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, elastyczność w zakresie rozbudowy (dobudowywanie kolejnych boksów), oddzielenie ścianami poszczególnych stanowisk postojowych, co jest ważne ze względu na ochronę przeciwpożarową. Garaże takie są obecnie rzadziej wznoszone, przede wszystkim z uwagi na nieefektywne wykorzystanie powierzchni działki i mało atrakcyjną formę architektoniczną. Garaże boksowe na samochody osobowe projektowano z uwzględnieniem następujących warunków:
— odległość między bokami samochodu a ścianą 0,5-0,7 m,

— odległość przodu i tyłu samochodu od ściany bądź drzwi (wrót wjazdowych) 0,5 m,
— minimalne gabaryty wrót wjazdowych 2,2x2,0 m. Pojedynczy boks najczęściej ma następujące parametry:
— wymiary w rzucie 3,0x6,0 m,
— wysokość 2,5 m (wraz ze stropem),
— powierzchnia 18,0 m2,
— kubatura 45,0 m3.

Garaże halowe to obiekty jednoprzestrzenne, bez wydzielonych przegrodami stanowisk postojowych, bądź (rzadziej) z przegrodami ażurowymi. Tego rodzaju garaże, z uwagi na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni - wspólny wjazd i wyjazd, są zazwyczaj wznoszone w rejonach większego zagęszczenia zabudowy, a więc także większego zapotrzebowania w zakresie liczby stanowisk na samochody. Konstrukcję garaży halowych stanowi najczęściej szkielet nośny żelbetowy, rzadziej stalowy. Garaże halowe są realizowane jako jedno- bądź wielokondygnacyjne, nadziemne, podziemne lub jednocześnie umożliwiające sytuowanie samochodów w nadziemiu i podziemiu. Te garaże, ze względu na najbardziej efektywne wykorzystanie powierzchni, są obecnie najczęściej budowane.

Garaże otwarte i zamknięte. W zależności od rodzaju zastosowanych przegród zewnętrznych garaże można podzielić na:
— zamknięte - z pełnymi przegrodami zewnętrznymi (ściany konstrukcyjne, osłonowe itp.) i zamykanymi otworami w tych przegrodach,
— otwarte - z przegrodami zewnętrznymi niepełnymi bądź ażurowymi. Ze względu na konieczność spełnienia wymagań w zakresie przewietrzania naturalnego w garażu otwartym łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych każdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niż 35% powierzchni ścian.

Wykaz oznaczeń

Podstawowa terminologia przyjęta w książce

1. Klasyfikacja garaży
1.1. Kryteria klasyfikacji 
1.2. Garaże nadziemne i podziemne
1.3. Garaże indywidualne, boksowe i halowe
1.4. Garaże otwarte i zamknięte

2. Wymagania stawiane garażom
2.1. Wymagania przestrzenne
2.1.1. Aspekty urbanistyczne budowy garaży
2.1.2. Wskaźniki parkingowe
2.1.3. Powiązanie garażu z infrastrukturą drogową miasta
2.2. Wymagania funkcjonalne
2.2.1. Wiadomości ogólne
2.2.2. Wymiary gabarytowe samochodów
2.3. Wymagania wynikające z warunków technicznych i przepisów budowlanych
2.3.1. Wymagania podstawowe
2.3.2. Parametry stanowisk postojowych i dróg manewrowych
2.3.3. Komunikacja pionowa
2.3.4. Wyposażenie instalacyjne
2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa

3. Kształtowanie garaży
3.1. Kryteria kształtowania
3.2. Powierzchnia stanowisk postojowych
3.2.1. Zależność powierzchni stanowisk postojowych od rozwiązania konstrukcyjnego
3.2.2. Zależność powierzchni stanowisk postojowych od rodzaju komunikacji pionowej, kształtu rzutu i liczby kondygnacji garażowych
3.3. Kształtowanie funkcjonalne garaży
3.3.1. Wjazd i wyjazd
3.3.2. Komunikacja wewnętrzna w garażach

4. Projektowanie konstrukcji garaży
4.1. Rozwiązania materiałowe
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Konstrukcje murowe
4.1.3. Konstrukcje żelbetowe i sprężone
4.1.4. Konstrukcje stalowe
4.2. Rozwiązania konstrukcyjne garaży
4.2.1. Garaże nadziemne
4.2.2. Garaże podziemne
4.3. Obciążenia elementów konstrukcji garaży
4.3.1. Stropy
4.3.2. Słupy i ściany
4.3.3. Fundamenty
4.4. Projektowanie elementów konstrukcji garaży
4.4.1. Wymagania ogólne
4.4.2. Projektowanie stropów
4.4.3. Projektowanie słupów
4.4.4. Projektowanie ścian
4.4.5. Projektowanie fundamentów

5. Budowa garaży podziemnych
5.1. Wykopy
5.1.1. Uwagi ogólne
5.1.2. Obudowy wykopów
5.1.3. Sposoby podparcia obudów wykopów
5.1.4. Kryteria wyboru rodzaju obudowy i technologii wykonywania wykopu
5.2. Przemieszczenia pionowe podłoża gruntowego podczas budowy garażu podziemnego
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Przemieszczenia pionowe terenu
5.3. Wpływ budowy garaży podziemnych na istniejące obiekty sąsiednie i infrastrukturę techniczną

6. Wyposażenie techniczne garaży
6.1. Izolacje, odwodnienia, podłogi garaży
6.1.1. Izolacje parochronne, przeciwwilgociowe i wodochronne
6.1.2. Izolacja akustyczna
6.1.3. Odwodnienia
6.1.4. Podłogi
6.2. Bezpieczeństwo użytkowania garaży
6.2.1. Organizacja, oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu
6.2.2. Monitoring i bezpieczeństwo osobiste użytkowników

7. Przykłady rozwiązań współczesnych garaży
7.1. Przykłady rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych
7.2. Rozwiązania konstrukcyjne garaży
7.2.1. Garaże nadziemne
7.2.2. Garaże podziemne
7.3. Wybrane problemy techniczno-technologiczne projektowania i realizacji garaży

Bibliografia

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry