meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

budownictwo ogólne tom 2 fizyka budowli


Podstawy fizyki materiałów budowlanych, mikroklimat wnętrz, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, światło, akustyka, korozja
Dostępność: na magazynie
(aktualizacja: 20-11-2017 12:01:43)
Wyprzedaż
64.19 PLN
99.00 PLN
Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: BUDOWNICTWO OGÓLNE TOM 2 FIZYKA BUDOWLI
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 170x240 mm
Ilość stron: 1152
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-213-4408-9
Wydawnictwo: ARKADY (127)

Opis
Spis treści

BUDOWNICTWO OGÓLNE TOM 2 FIZYKA BUDOWLI
Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Klemma


Książka stanowi drugą część pięciotomowej publikacji pt. „Budownictwo ogólne", która zastąpi wydawane w „Arkadach" dzieło pod tym samym tytułem autorstwa Profesora Wacława Żenczykowskiego.

Poszczególne rozdziały tego tomu napisali specjaliści z wielu dziedzin budownictwa, będący pracownikami naukowymi w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Podręcznik zawiera aktualną wiedzę z zakresu fizyki budowli. Omówiono w nim m.in. tak ważne zagadnienia, jak wymiana ciepła i wilgoci, mikroklimat wnętrz, akustyka, bezpieczeństwo pożarowe budynków, trwałość budowli, zabezpieczenia przeciwilgociowe.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów i techników budowlanych.

W przygotowaniu są kolejne tomy;
• Elementy budynków. Podstawy projektowania
• Konstrukcje budynków
• Lekkie przegrody, elementy wykończeniowe, instalacje

Tom I. Materiały i wyroby budowlane już się ukazał.

Przekazujemy do rąk Czytelników drugą część pięciotomowej monografii pt. „Budownictwo ogólne", która zastąpi wydawane w „Arkadach" w latach ubiegłych uznane dzieło pod tym samym tytułem autorstwa Profesora Wacława Żenczykowskiego, wychowawcy kilku pokoleń inżynierów. W świadomości studentów i absolwentów wyższych uczelni technicznych książka ta pozostaje sztandarowym podręcznikiem z dziedziny budownictwa. Jednak upływ czasu i przemiany w Polsce spowodowały, że Wydawnictwo stanęło przed dylematem - czy kolejny raz nowelizować dzieło Wacława Żenczykowskiego, czy też przygotować zupełnie nowe opracowanie.

W ostatnich kilkunastu latach - podobnie jak we wszystkich dziedzinach gospodarki - także w budownictwie nastąpiły fundamentalne przeobrażenia; zmianie uległy przepisy prawne i normy, zasady organizacji budowy i sposób realizacji obiektów budowlanych, asortyment materiałów budowlanych, finansowanie i wycena robót. Przekształcenia dokonują się nadal, co wiąże się z trwającym cały czas procesem transformacji społeczno-gospodarczej kraju oraz potrzebą dostosowania polskich przepisów do obowiązujących w Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, Wydawnictwo „Arkady" zadanie napisania nowej pięciotomowej monografii pt. „Budownictwo ogólne" powierzyło uznanym specjalistom z kilku ośrodków akademickich w Polsce.

Fizyka budowli jest młodą, szybko rozwijającą się dyscypliną nauki, której początki datuje się na lata dwudzieste ubiegłego stulecia. Rozwój postępował w miarę wprowadzania nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

Problematykę fizyki budowli w Polsce zaczęto dostrzegać po drugiej wojnie światowej, w latach pięćdziesiątych XX wieku. Pierwsze badania dotyczyły zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach z elementów prefabrykowanych. Pionierami w tej dziedzinie w naszym kraju byli profesor W. Żenczykowski i docent S. Kołodziejczyk.

Grono osób zainteresowanych fizyką budowli szybko się powiększało. Zaczęto dostrzegać wagę problemów związanych z procesami cieplnymi i wilgotnościowymi w budownictwie. Pojawiły się pierwsze sygnały, że istnieje potrzeba, a wręcz konieczność uwzględnienia w projektowaniu wielu zjawisk fizycznych, jakie zachodzą zarówno w elementach, jak i konstrukcji budynku. Od lat pięćdziesiątych do początku lat siedemdziesiątych XX wieku podejmowano wiele tematów o istotnym znaczeniu praktycznym, które wynikały z dostrzeżonych błędów projektowych i wykonawczych w procesie budowlanym. Badaniami prowadzonymi przez różne ośrodki kierowali m.in.: prof. J. Kozierski z Politechniki Warszawskiej, prof. W. Płoński i prof. J. A. Pogorzelski z Instytutu Techniki Budowlanej, prof. L. Śliwowski z Politechniki Wrocławskiej, prof. Z. Pieniążek z Politechniki Krakowskiej.

Z czasem prace z zakresu fizyki budowli podjęły kolejne placówki naukowe w kraju. Należy tu wymienić Politechniki: Poznańską, Łódzką, Szczecińską, Gdańską, Lubelską, Białostocką, Świętokrzyską i Rzeszowską, a także Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Jednocześnie prowadzone były badania z dziedziny akustyki budowlanej, architektonicznej i urbanistycznej. Wiodącą placówką w tym zakresie stał się Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, którego założycielem i długoletnim kierownikiem był prof. J. Sadowski.

Pewien przełom w fizyce budowli zanotowano na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to wzrosły możliwości szerszego wykorzystania technik komputerowych oraz prowadzenia prac eksperymentalnych. Zainteresowano się szerzej zjawiskami wymiany ciepła i wilgoci w materiałach i przegrodach o złożonej strukturze. Więcej uwagi poświęcono ważnej problematyce związanej z oddziaływaniem wysokich temperatur na przegrody i konstrukcje. Te zagadnienia muszą być nadal w centrum zainteresowania wobec ciągle istniejącego zagrożenia pożarami, zwiększającego się wraz z rozwojem infrastruktury.

Zarysowana została potrzeba uzyskania pełniejszych informacji o cechach fizykomechanicznych materiałów dla potrzeb analizy zjawisk fizycznych w konstrukcjach i obiektach budowlanych. Tematyka ta jest szczególnie aktualna, m.in. wobec stale rosnących cen nośników energii na świecie. W ramach fizyki budowli rozpatrywane są też zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym człowieka. Celem jest określenie najkorzystniejszych parametrów charakteryzujących komfort cieplny, mikroklimat wewnętrzny i zewnętrzny, tak aby człowiek - będący podmiotem starań naukowców - mógł żyć dłużej i w lepszych warunkach. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej. Powstały opracowania dotyczące bilansu cieplnego prostych systemów heliogrzewczych i przegród budowlanych, w których uwzględniono straty i zyski ciepła w dłuższym okresie. Podjęto również tematykę związaną z analizą wpływu czasu użytkowania i kształtu budynków na koszt ich budowy i ogrzewania, co stanowiło pierwszy krok w kierunku poszukiwania rozwiązań optymalnych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku fizyka budowli stała się dziedziną interdyscyplinarną. Proponowane modele opisujące złożone procesy cieplno- wilgotnościowe czy akustyczne traktuje się obecnie jako sprzężone, a badania eksperymentalne oraz rozwiązania numeryczne są na coraz wyższym poziomie.

Przedstawiony tu krótki zarys tematyki podejmowanej w ramach fizyki budowli w Polsce wskazuje na wzrost znaczenia tej dziedziny, stopień złożoności podejmowanych tematów, a w szczególności na ich interdyscyplinarny charakter. Trzeba też podkreślić, że funkcjonują pewne obszary tematyczne, którym dotychczas nie poświęcano należytej uwagi. Zaliczyć tu można zagadnienia dotyczące bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych, przepływu powietrza w różnych strukturach zabudowy, światła dziennego w przestrzeni otwartej itp. Z pewnością jednak dalszy szybki rozwój fizyki budowli jest przesądzony, co wynika z potrzeby rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów, jakie niesie rozwój technologiczny w budownictwie. Nie bez znaczenia jest też fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z czym wiąże się konieczność szybkiego dostosowania standardów krajowych do norm technicznych Wspólnoty. W przyszłości zaowocuje to jakościową zmianą rozwiązań praktycznych w polskim budownictwie.

Przedmowa

1. Wstęp

2. Podstawy fizyki materiałów budowlanych
2.1. Struktura wewnętrzna materiałów budowlanych
2.2. Przemiany fazowe wilgoci w materiałach budowlanych
2.2.1. Adsorpcja pary wodnej
2.2.2. Kondensacja pary wodnej
2.2.3. Zamarzanie wody
2.3. Przenoszenie wilgoci w materiałach porowatych
2.3.1. Wilgotność materiału
2.3.2. Mechanizmy przenoszenia wilgoci
2.3.3. Energetyczne podstawy przenoszenia ciepła i wilgoci
2.3.4. Równania przepływu wilgoci
2.4. Przenoszenie ciepła w materiałach budowlanych
2.4.1. Mechanizmy przenoszenia ciepła
2.4.2. Równanie przenoszenia ciepła
2.5. Zagadnienia brzegowe przenoszenia ciepła i wilgoci
2.5.1. Równania przenoszenia ciepła i wilgoci
2.5.2. Warunki początkowe i brzegowe
2.5.3. Warunki graniczne na styku warstw materiałów
Wykaz literatury

3. Mikroklimat wnętrz
3.1. Wstęp   
3.2. Komfort cieplny człowieka
3.2.1. Ocena komfortu cieplnego
3.2.2. Termoregulacja
3.2.3. Odczucia cieplne
3.2.4. Wskaźniki komfortu
3.2.5. Aspekty praktyczne
3.3. Budynek a środowisko
3.3.1. Klimat
3.3.2. Klimat miejscowy
3.3.3. Mikroklimat
3.3.4. Budynek a środowisko fizyczne
3.4. Mikroklimat pomieszczeń
3.4.1. Mikroklimat termiczny pomieszczeń
3.4.2. Czynniki kształtujące środowisko termiczne pomieszczeń
3.4.3. Mikroklimat pomieszczeń a komfort cieplny ludzi
3.4.4. Pomiar wartości liczbowych elementów mikroklimatu i wskaźników komfortu
3.5. Założenia projektowe
3.5.1. Stan prawny
3.5.2. Wartości liczbowe elementów mikroklimatu
3.5.3. Wskaźniki zespolone
3.5.4. Strefa komfortu cieplnego
3.5.5. Miejscowy brak komfortu
3.6. Uwagi końcowe
Wykaz literatury i norm

4. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Podstawy przenoszenia ciepła
4.2.1. Formy i pojęcia podstawowe przenoszenia ciepła
4.2.2. Przenoszenie ciepła przez przewodzenie
4.2.3. Przenoszenie ciepła przez konwekcję
4.2.4. Przenoszenie ciepła przez promieniowanie
4.2.5. Złożone przenoszenie ciepła
4.2.6. Przewodność cieplna materiałów budowlanych
4.3. Przenikanie ciepła w stanie ustalonym przez przegrody budowlane nieprzezroczyste
4.3.1. Jednowymiarowe przenikanie ciepła w przegrodach z warstw jednorodnych
4.3.2. Opór cieplny przegród z warstw jednorodnych i niejednorodnych
4.3.3. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła (bez uwzględnienia mostków cieplnych)
4.3.4. Obliczanie rozkładu temperatury w przegrodzie
4.3.5. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła komponentów z warstwami o zmiennej grubości
4.3.6. Pojęcie mostków cieplnych w przegrodach
4.3.7. Obliczanie skorygowanego współczynnika przenikania ciepła Uc
4.3.8. Uwzględnianie mostków liniowych
4.3.9. Straty ciepła przez grunt
4.3.10. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie wg PN-EN ISO 13789
4.3.11. Zastosowania współczynnika strat ciepła przez przenikanie
4.4. Wybrane zadania nieustalonego przewodzenia ciepła
4.4.1. Wprowadzenie
4.4.2. Harmoniczne wahania temperatury w gruncie i w przegrodach
4.4.3. Jednorazowe nagrzewanie i stygnięcie ciał
4.4.4. Ciepłochłonność podłóg
4.4.5. Zamarzanie wilgotnego gruntu
4.5. Zasady modelowania numerycznego przewodzenia ciepła
4.5.1. Uwagi wstępne
4.5.2. Metoda różnic skończonych przy stacjonarnym przewodzeniu ciepła
4.5.3. Metoda elementów skończonych przy stacjonarnym przewodzeniu ciepła
4.5.4. Niestacjonarne przewodzenie ciepła
4.6. Przenoszenie ciepła przez przegrody przezroczyste
4.6.1. Wprowadzenie
4.6.2. Przenikanie ciepła przez szyby i okna bez uwzględniania promieniowania słonecznego
4.6.3. Przechodzenie promieniowania słonecznego przez szyby
4.6.4. Przegrody z użyciem materiałów transparentnych
4.7. Wymiana powietrza w budynkach
4.7.1. Wprowadzenie
4.7.2. Wymagana wymiana powietrza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
4.7.3. Rozkład ciśnienia powietrza w budynku
4.7.4. Filtracja powietrza przez przegrody budowlane
4.7.5. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
4.7.6. Wentylacja a oszczędność energii
4.7.7. Zapewnienie ciągu
4.8. Model obliczania sezonowego zapotrzebowania budynków na energię
4.8.1. Składniki bilansu cieplnego budynków
4.8.2. Zasada obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
4.8.3. Uproszczony sposób obliczania zapotrzebowania na ciepło wg projektu zmian
4.9. Stan wilgotnościowy przegród budowlanych
4.9.1. Wprowadzenie
4.9.2. Formy występowania wilgoci w materiałach budowlanych
4.9.3. Mechanizmy i modele ruchu wilgoci w materiałach budowlanych
4.9.4. Wysychanie przegród z wilgoci początkowej
4.9.5. Zawilgocenie eksploatacyjne przegród
4.9.6. Tak zwane oddychanie ścian
4.9.7. Kondensacja powierzchniowa pary wodnej
4.9.8. Projektowanie przegród z uwagi na ich stan wilgotnościowy
4.10. Klimat zewnętrzny w aspekcie ochrony cieplnej budynków
4.10.1. Wprowadzenie
4.10.2. Promieniowanie słoneczne
4.10.3. Temperatura powietrza
4.10.4. Temperatura gruntu pod budynkiem
4.10.5. Prędkość wiatru
4.10.6. Wilgotność powietrza
4.10.7. Zagregowane dane klimatyczne
4.11. Wymagania ochrony cieplnej budynków
4.11.1. Wprowadzenie
4.11.2. Rozwój wymagań ochrony cieplnej budynków w Polsce
4.11.3. Cel przyszłościowy - budynki niskoenergetyczne i pasywne
4.12. Normalizacja właściwości cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych
4.12.1. Wprowadzenie
4.12.2. Normalizacja ochrony cieplnej budynków
4.12.3. Normalizacja wyrobów izolacji cieplnej
4.13. Zasady projektowania systemów izolacji cieplnej przegród
4.13.1. Wprowadzenie
4.13.2. Wyroby do izolacji cieplnej i ich dobór do określonego zastosowania
4.13.3. Systemy izolacji cieplnej przegród
4.13.4. Izolacje ścian masywnych
4.13.5. Izolacje ścian ze szkieletem drewnianym
4.13.6. Izolacje ścian osłonowych
4.13.7. Izolacje stropów
4.13.8. Izolacje dachów stromych
4.13.9. Izolacje stropodachów odwróconych
4.13.10.Izolacje gruntu od przemarzania i izolacje krawędziowe
Wykaz literatury i norm

5. Termomodernizacja budynków
5.1.   Wstęp    
5.2.   Ogólna charakterystyka możliwych przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii
5.2.1.    Wprowadzenie
5.2.2.    Obniżanie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody pełne
5.2.3.    Podwyższenie izolacyjności cieplnej okien
5.2.4.    Usprawnianie wentylacji i uszczelnianie okien
5.2.5.    Dostosowanie instalacji wewnętrznej c.o. do zmniejszonego zapotrzebowania na energię
5.3.   Sposoby dodatkowego ocieplania przegród zewnętrznych pełnych
5.3.1.   Wprowadzenie
5.3.2.    Sposoby ocieplania ścian zewnętrznych
5.3.3.    Technologie ocieplania stropodachów
5.3.4.    Dodatkowa izolacja cieplna dachów stromych
5.3.5.    Dodatkowa izolacja cieplna stropów piwnicy
5.3.6.    Dodatkowa izolacja cieplna podłóg na gruncie
5.4.   Sposoby zmniejszenia strat ciepła przez okna
5.5.   Podstawy diagnostyki energetycznej budynków
5.5.1.    Wprowadzenie
5.5.2.    Zasady ogólne diagnostyki cieplnej budynków
5.5.3.    Diagnostyka cieplna przegród
5.5.4.    Diagnostyka wentylacji naturalnej i szczelności
5.6.   Audyt energetyczny budynków
5.6.1.    Wprowadzenie
5.6.2.    Metody oceny opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych
5.6.3.    Ocena opłacalności usprawnień i przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
5.7.   Możliwe efekty energetyczne i ekonomiczne termomodemizacji budynków mieszkalnych
Wykaz literatury

6. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
6.1. Wiadomości ogólne
6.2. Ogrzewanie
6.2.1. Podstawowe systemy ogrzewania
6.2.2. Przykładowe elementy instalacji ogrzewczej
6.2.3. Założenia do wymiarowania instalacji ogrzewczej
6.2.4. Wpływ instalacji ogrzewczej na mikroklimat pomieszczeń
6.3. Wentylacja
6.3.1. Podstawowe systemy wentylacji
6.3.2. Przykładowe elementy składowe instalacji wentylacyjnych
6.3.3. Założenia do wymiarowania instalacji wentylacyjnych
6.3.4. Wpływ instalacji wentylacyjnej na mikroklimat pomieszczeń
6.4 Klimatyzacja
6.4.1. Procesy klimatyzacyjne
6.4.2. Podstawowe elementy instalacji klimatyzacyjnych
6.4.3. Przykładowe rozwiązania instalacji klimatyzacyjnych
Wykaz literatury, norm i rozporządzeń

7. Światło w pomieszczeniach
7.1. Pojęcia podstawowe
7.1.1. Charakterystyka światła słonecznego i sztucznego. Widmo promieniowania
7.1.2. Budowa i podstawowe czynności narządu wzroku
7.1.3. Pojęcia i jednostki fotometryczne
7.1.4. Podstawowe prawa fotometrii
7.2. Światło i oświetlenie
7.2.1. Niektóre prawa fizjologiczne
7.2.2. Wielkości świetlne. Promieniowanie widzialne
7.2.3. Kontrast luminancji i barw
7.3. Oświetlenie światłem dziennym
7.3.1. Czynniki wpływające na oświetlenie dzienne w budynku
7.3.2. Ilościowe i jakościowe kryteria oświetlenia dziennego
7.3.3. Określenie współczynnika oświetlenia dziennego
7.3.4. Wymagania normowe przy projektowaniu budynków
Wykaz literatury i norm

8. Akustyka budowlana
8.1. Wprowadzenie
8.2. Ogólne wiadomości o dźwięku
8.2.1. Źródła dźwięku (hałasu) i drgań
8.2.2. Fale dźwiękowe
8.2.3. Energia, moc akustyczna, natężenie i ciśnienie dźwięku
8.2.4. Odbicie, pochłanianie, załamanie i ugięcie fali dźwiękowej
8.3. Zasady rozprzestrzeniania się dźwięku
8.3.1. Rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni otwartej
8.3.2. Rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniach zamkniętych
8.4. Parametry dźwięku wykorzystywane przy ocenie hałasu
8.4.1. Sumowanie poziomów ciśnienia pochodzących od kilku źródeł dźwięku
8.4.2. Średni poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu
8.4.3. Parametry dźwięku (hałasu) uwzględniające jego zmienność w funkcji częstotliwości i czasu
8.5. Parametry określające izolacyjność akustyczną przegród budowlanych i izolacyjność przegród w budynku oraz metody ich wyznaczania na podstawie pomiarów akustycznych
8.5.1. Przenoszenie dźwięku przez przegrodę oraz przenoszenie dźwięku między pomieszczeniami w budynku
8.5.2. Parametry określające izolacyjność od dźwięków powietrznych
8.5.3. Parametry określające izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
8.5.4. Metody pomiarowego wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów w warunkach laboratoryjnych
8.5.5. Metody pomiarów izolacyjności akustycznej w budynkach
8.6. Izolacyjność akustyczna przegród ściennych
8.6.1. Zarys teorii izolacyjności od dźwięków powietrznych
8.6.2. Ściany pojedyncze masywne
8.6.3. Lekkie ściany
8.7. Izolacyjność akustyczna stropów oraz ustrojów izolacyjnych stosowanych na stropach
8.7.1. Izolacyjność akustyczna masywnych płyt stropowych
8.7.2. Zabezpieczenia akustyczne stosowane na stropach masywnych
8.7.3. Właściwości akustyczne stropów drewnianych
8.8. Izolacyjność akustyczna okien i drzwi balkonowych
8.8.1. Charakterystyka ogólna
8.8.2. Izolacyjność akustyczna szyb
8.8.3. Izolacyjność akustyczna ram okiennych
8.8.4. Wpływ szczelności okna na jego izolacyjność akustyczną
8.8.5. Izolacyjność akustyczna okien z nawiewnikami powietrza
8.8.6. Klasyfikacja akustyczna okien i drzwi balkonowych
8.9. Izolacyjność akustyczna drzwi
8.9.1. Czynniki wpływające na izolacyjność akustyczną drzwi
8.9.2. Klasyfikacja akustyczna drzwi
8.10. Izolacyjność akustyczna przegród w budynku z uwzględnieniem bocznego przenoszenia dźwięku drogami materiałowymi
8.10.1. Izolacyjność oddźwięków powietrznych
8.10.2. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
8.10.3. Wskaźnik redukcji drgań w węźle Kij
8.11. Materiały, wyroby i ustroje dźwiękochłonne oraz ogólne zasady ich stosowania (opr. dr inż. Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska)
8.11.1. Parametry określające właściwości dźwiękochłonne materiałów, wyrobów i ustrojów dźwiękochłonnych
8.11.2. Systematyka i właściwości materiałów, wyrobów i ustrojów dźwiękochłonnych
8.11.3. Ogólne zasady stosowania wyrobów i ustrojów dźwiękochłonnych
8.12. Podstawy ochrony akustycznej budynków, ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych
8.12.1. Źródła hałasów i drogi rozprzestrzeniania się dźwięku w budynkach
8.12.2. Wymagania normowe
8.12.3. Kształtowanie warunków akustycznych w terenie oraz usytuowanie obiektów na działce budowlanej jako środek ochrony budynków przed hałasem zewnętrznym
8.12.4. Sytuowanie i rozplanowanie pomieszczeń w budynku
8.12.5. Kształtowanie bryły i elewacji budynku
8.12.6. Dobór rozwiązań przegród zewnętrznych
8.12.7. Dobór rozwiązań przegród wewnętrznych
8.12.8. Szczególne problemy akustyczne przy stosowaniu w budynkach podłóg podniesionych i podwieszonych sufitów dźwiękochłonnych
8.12.9. Izolacje akustyczne w budynkach jednorodzinnych przy zabudowie szeregowej
8.12.10.Zabezpieczenia akustyczne urządzeń instalacyjnych - zasady ogólne
8.13. Ochrona przeciwdrganiowa budynków (opr. dr inż. Marek Niemas)
8.13.1. Wiadomości ogólne
8.13.2. Źródła drgań i ich rozprzestrzenianie się w budynku
8.13.3. Pomiary drgań
8.13.4. Diagnostyka drganiowa budynków, parametry oceny, wymagania normowe
8.13.5. Zasady ochrony przeciwdrganiowej budynków
Wykaz literatury, instrukcji i norm

9. Bezpieczeństwo pożarowe budynków
9.1. Wprowadzenie w dziedzinę bezpieczeństwa pożarowego
9.1.1. Wiadomości ogólne
9.1.2. Podstawowe pojęcia
9.1.3. System formalnoprawny
9.2. Środowisko i oddziaływania pożaru
9.2.1. Stany krytyczne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
9.2.2. Rozwój pożaru w pomieszczeniu
9.2.3. Dym i toksyczność produktów spalania
9.3. Udział palnych materiałów budowlanych w rozwoju pożaru i klasyfikacja ogniowa
9.3.1. Sposób stosowania materiałów i wyrobów budowlanych a rozwój pożaru
9.3.2. Określenia według polskich przepisów techniczno-budowlanych
9.3.3. Rozprzestrzenianie ognia
9.3.4. Reakcja na ogień według klasyfikacji Unii Europejskiej
9.3.5. Klasyfikacja dachów według UE
9.3.6. Relacje między klasyfikacją dotychczasową a klasyfikacją UE
9.3.7. Środki ogniochronne
9.4. Funkcje budynku i elementów budynku podczas pożaru
9.4.1. Rozwiązania przestrzenne budynków i zasady zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
9.4.2. Ściany wewnętrzne i stropy
9.4.3. Ściany zewnętrzne
9.4.4. Podłogi i podłogi podniesione
9.4.5. Sufity podwieszone
9.5. Efekty oddziaływań termicznych pożaru na materiały konstrukcyjne
9.5.1. Wprowadzenie
9.5.2. Wpływ temperatury na właściwości stali
9.5.3. Wpływ temperatury na właściwości stopów aluminium
9.5.4. Efekty oddziaływań termicznych na beton
9.5.5. Właściwości fizyczne elementów murowych
9.5.6. Efekty oddziaływań termicznych na drewno
9.6. Odporność ogniowa
9.6.1. Kryteria oceny
9.6.2. Ogólne zasady określania odporności ogniowej
9.6.3. Wymagania dotyczące odporności ogniowej
9.6.4. Metody oceny odporności ogniowej
9.6.5. Odporność ogniowa konstrukcji stalowych
9.6.6. Odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych
9.6.7. Odporność ogniowa konstrukcji murowych
9.6.8. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych
9.6.9. Ściany oddzieleń przeciwpożarowych
9.6.10. Przegrody przeszklone
9.7. Wentylacja pożarowa
9.7.1. Systemy wentylacji pożarowej
9.7.2. Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych
9.7.3. Oddymianie dachowe
Wykaz literatury i norm

10. Trwałość i ochrona przed korozją
10.1. Wiadomości wprowadzające
10.1.1. Pojęcia podstawowe
10.1.2. Trwałość budowli i jej części
10.1.3. Wymagania dla wyrobów
10.1.4. Czynniki oddziałujące
10.1.5. Utrzymanie budowli
10.2. Procesy degradacji materiałów konstrukcyjnych
10.2.1. Stale konstrukcyjne
10.2.2. Beton
10.2.3. Żelbet
10.2.4. Drewno
10.2.5. Kamienie naturalne
10.2.6. Mur z cegły
10.3. Klasyfikacja środowisk dla konstrukcji z betonu
10.3.1. Klasy oddziaływań
10.3.2. Środowiska agresywne ciekłe i stałe
10.4. Klasyfikacja środowisk dla konstrukcji stalowych
10.4.1. Zasady klasyfikacji
10.4.2. Środowiska gazowe
10.4.3. Środowiska wodne i gruntowe
10.5. Zabezpieczenie konstrukcji z betonu
10.5.1. Ogólne zasady ochrony
10.5.2. Grubość otuliny zbrojenia
10.5.3. Wymagania wobec betonu otuliny
10.5.4. Szerokość rys
10.5.5. Wymagania wykonawcze
10.5.6. Ochrona materiałowo-strukturalna
10.5.7. Zabezpieczenie konstrukcji sprężonych
10.5.8. Ochrona powierzchniowa
10.5.9. Wymagania stawiane konstrukcjom zabezpieczanym powierzchniowo
10.5.10.Utrzymanie konstrukcji żelbetowych
10.6. Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych
10.6.1. Metody zabezpieczeń
10.6.2. Wymagania projektowe wobec zabezpieczanych konstrukcji
10.6.3. Przygotowanie podłoża
10.6.4. Dobór powłok malarskich
10.6.5. Wykonanie zabezpieczeń
10.6.6. Kontrola stanu zabezpieczeń i utrzymanie obiektu
10.6.7. Odnawianie powłok malarskich
Wykaz literatury i norm

11. Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową
11.1. Mechanizmy zawilgacania i nawadniania budynków
11.2. Szkody spowodowane przez nadmierne zawilgocenie budynku
11.3. Diagnostyka zawilgoconych przegród budowlanych
11.4. Metody odtwarzania izolacji poziomych w istniejących przegrodach
11.4.1.  Informacje ogólne
11.4.2. Metody mechaniczne
11.4.3.   Iniekcje w otwory wiertnicze
11.5. Metody wykonywania izolacji pionowych w istniejących budynkach
11.5.1.  Informacje ogólne
11.5.2.   Izolacje pionowe od strony zewnętrznej budynku
11.5.3.   Izolacje pionowe od strony wewnętrznej pomieszczeń
11.6. Ochrona obiektów obciążonych szkodliwymi solami
11.7. Osuszanie budynków
11.8. Uszczelnianie budynków i obiektów podziemnych metodą iniekcji
11.9. Hydroizolacje przegród nowo wznoszonych, zagłębionych w gruncie
11.10. Wybór systemu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
11.10.1. Informacje ogólne
11.10.2. Przygotowanie podłoży pod izolacje
11.10.3. Izolacje ścian i podłóg
11.11. Drenaż
Wykaz literatury

12. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części nadziemnych budynków
12.1. Wyroby hydroizolacyjne
12.1.1.   Uwagi ogólne
12.1.2. Papy
12.1.3.   Folie z tworzyw sztucznych i kauczuku
12.1.4.  Gonty papowe
12.1.5.  Dachówki ceramiczne
12.1.6.  Dachówki cementowe
12.1.7.  Bitumiczne masy hydroizolacyjne
12.1.8.  Wyroby z blach
12.1.9.   Wyroby uszczelniające
12.2. Pokrycia dachowe
12.2.1.  Uwagi ogólne
12.2.2.  Podłoża i podkłady pod pokrycia dachowe
12.2.3.   Pokrycia z papy
12.2.4.  Pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
12.2.5.  Pokrycia z gontów papowych
12.2.6.  Pokrycia bezspoinowe z mas bitumicznych (laminaty)
12.2.7.  Powłoki bezspoinowe
12.2.8.  Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych
12.2.9. Pokrycia z blach
12.3. Tarasy i balkony
12.3.1.   Uwagi ogólne
12.3.2.   Podłoża konstrukcyjne
12.3.3.  Izolacje wodochronne balkonów i tarasów
12.3.4.  Warstwy termoizolacyjne
12.3.5.   Warstwy paroizolacyjne i poślizgowe
12.3.6.  Warstwy nawierzchniowe balkonów i tarasów
12.3.7.  Obróbki elementów wyprowadzonych powyżej powierzchni płyty balkonu i tarasu
12.3.8.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych z powierzchni izolacji wodochronnej tarasu
12.4. Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych"
12.4.1.   Uwagi ogólne
12.4.2.   Podłoża pod zabezpieczenia wodochronne
12.4.3.   Warstwy hydroizolacyjne
12.4.4.  Warstwy wykończeniowe w pomieszczeniach „mokrych"
Wykaz norm i zaleceń

13. Budownictwo niskoenergetyczne. Energia odnawialna
13.1. Nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego
13.1.1. Zagadnienia ogólne
13.1.2.  Energochłonność eksploatacyjna. Energochłonność wbudowana
13.1.3.   Budynki energooszczędne najnowszej generacji
13.1.4. Budynki „inteligentne"
13.1.5.  Budynki samowystarczalne energetycznie
13.1.6.   Budynki „przyjazne człowiekowi"
13.1.7. Zrównoważone budownictwo
13.1.8.   Kojarzenie tradycji z innowacyjnością
13.2. Energia ze źródeł odnawialnych
13.2.1.   Wprowadzenie
13.2.2.  Charakterystyka podstawowych źródeł energii odnawialnej
13.3. Energia promieniowania słonecznego
13.3.1.  Podstawowe właściwości i parametry promieniowania słonecznego
13.3.2.  Metody konwersji promieniowania słonecznego
13.3.3.   Czynniki kształtujące dostępność promieniowania słonecznego
13.3.4.  Warunki napromieniowania w Polsce i możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do celów użytkowych
13.3.5.  Aktywne systemy słoneczne
13.3.6. Bierne systemy słoneczne
Wykaz literatury

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry